REDakcja KP
Targi książki w Krakowie w 2014 roku

Historia Krytyki Politycznej

„Krytyka Polityczna” powstała w 2002 roku. Działalność rozwija w trzech głównych sferach: nauki, kultury i polityki, starając się jednocześnie eliminować między nimi sztuczne podziały. Naukę, sztukę i politykę dzielą jedynie środki wyrazu, łączy zaś wpływ na kształt życia społecznego.

Podstawowym celem całego i różnorodnego środowiska ekspertek i aktywistów Krytyki Politycznej jest wprowadzenie i umocnienie w sferze publicznej lewicowego projektu walki z ekonomicznym i kulturowym wykluczeniem. Wychodzimy z przekonania, że nie będzie szans dla lewicowej polityki bez stworzenia wcześniej w sferze publicznej miejsca na lewicowy dyskurs i projekt społeczny. Dlatego obok pracy czysto akademickiej (tłumaczenie, wydawanie książek i opracowań, dyskusje, seminaria i warsztaty) angażujemy się w debatę publiczną, a także aktywnie działamy na polu literatury, teatru i sztuk wizualnych, pojawiamy się w mediach głównego nurtu, publikujemy w dziennikach i tygodnikach opinii, gdzie tworzymy jedyny dobrze słyszalny lewicowy głos w Polsce. Budujemy kolejne instytucje, współpracujemy z najpoważniejszymi ośrodkami kulturalnymi i badawczymi w Polsce i zagranicą. Środowisko „Krytyki Politycznej” tworzą dziś młodzi naukowcy, działacze społeczni, publicyści, ale także pisarze, krytycy literatury i sztuki, dramaturgowie, filmoznawcy i artyści.

W 2005 roku środowisko związane z pismem „Krytyka Polityczna” powołało Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego. Organizacja stanie się formalną strukturą jednoczącą wszystkie później powstające instytucje “Krytyki Politycznej”. Stowarzyszenie jest organizacją not-for-profit.

W 2011 roku obchodziliśmy Rok Brzozowskiego.

We wrześniu 2007 roku założyliśmy Wydawnictwo Krytyki Politycznej. Naszym celem jest wprowadzenie w polski obieg idei najważniejszych prac z filozofii i socjologii politycznej, teorii kultury i sztuki. Publikujemy przekłady, prace polskich autorów i ważne wznowienia. Do końca 2014 roku ukazało się blisko 200 tytułów w 11 seriach wydawniczych (Przewodniki Krytyki Politycznej, Seria Idee, Seria Kanon, Seria Publicystyczna, Seria Literacka, Pisma Jacka Kuronia, Seria Historyczna, Seria Ekonomiczna, Przewodniki nieturystyczne, Seria z Różą i Seria Muzyczno-Performatywna) oraz poza seriami.

W latach 2006–2009 w centrum Warszawy prowadziliśmy otwartą REDakcję – ośrodek wymiany myśli, prezentacji prac artystycznych czy projektów społecznych. Przez trzy lata odbyło się tu około 300 spotkań otwartych, dyskusji, warsztatów, pokazów filmowych i wystaw. Gościliśmy ważnych aktorów sceny społecznej, politycznej, literackiej i artystycznej, wśród nich wielu gości zagranicznych. Miejsce stało się także punktem codziennych spotkań środowiskowych i bazą dla organizowanych na zewnątrz akcji społecznych. REDakcja na trwałe wpisała się w mapę kulturalną stolicy. W styczniu 2008 roku otrzymała nagrodę kulturalną „Wdechy 2007” w kategorii Miejsce Roku przyznawaną przez warszawski dodatek „Gazety Wyborczej”.

Poprzez otwarte spotkania i dyskusje realizujemy jeden z najważniejszych ideowych celów środowiska Krytyki Politycznej, czyli zniesienie granic między polem nauki, sztuki i polityki. Do udziału w debatach zapraszamy całą paletę działaczy społecznych, animatorów kultury, publicystów i polityków. Otwieramy artystów na myślenie w kategoriach politycznych, a uczestników życia politycznego skłaniamy do traktowania kultury jako równoprawnego języka decydującego o kształcie społeczeństwa.

W 2009 roku Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego wygrało otwarty konkurs na zagospodarowanie lokalu przy ul. Nowy Świat 63. Centrum Kultury Nowy Wspaniały Świat działało od 1 października 2009 do 15 lipca 2012. W okresie trzech lat Centrum Kultury Nowy Wspaniały Świat stało się największym ośrodkiem kultury niezależnej w stolicy. Zarówno dla władz samorządowych, jak i Stowarzyszenia im. Stanisława Brzozowskiego było to przedsięwzięcie eksperymentalne. Centrum było pierwszym w Warszawie tak dużym ośrodkiem prowadzonym przez organizację pozarządową, a nie firmę prywatną lub instytucję publiczną.

Wizytówką Centrum stały się wykłady i seminaria w ramach Uniwersytetu Krytycznego, koncerty czołówki muzyków w cyklu „Wolne Niedziele” oraz wykłady wybitnych zagranicznych filozofów, socjologów, historyków goszczących w Warszawie na zaproszenie Stowarzyszenia.

Nowy Wspaniały Świat był miejscem:

– żywej debaty na najważniejsze tematy życia publicznego;
– spotkań artystów z publicznością;
– przyjaznym mniejszościom oraz grupom z głównego nurtu życia społecznego;
– współpracy instytucji działających na rzecz imigrantów, kobiet, niepełnosprawnych, wykluczonych.

Podczas trzech lat działalności w Centrum Kultury Nowy Wspaniały Świat odbyło się ponad 1100 wydarzeń kulturalnych, pokazaliśmy 260 filmów i zaprosiliśmy na 120 koncertów. Centrum Kultury współpracowało z ponad 50 organizacjami pozarządowymi i instytucjami. Nowy Wspaniały Świat tysiącom warszawiaków dawał możliwość bezpłatnego udziału w kulturze. Ponad pół miliona osób wzięło udział we wszystkich wydarzeniach kulturalnych.

Jesienią 2012 roku otworzyliśmy Instytut Studiów Zaawansowanych. Instytut został powołany przez Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego do prowadzenia badań naukowych i dydaktyki w obszarze najbardziej fundamentalnych problemów współczesnej kultury. Główną motywacją jest chęć stworzenia przyjaznego otoczenia dla poszukiwania odpowiedzi na współczesny kryzys demokracji liberalnej, wynikający z kryzysu więzi społecznej i wyobraźni społecznej.

Instytut Studiów Zaawansowanych nie jest politycznym think-tankiem. Ma nawiązywać do wieloletniej tradycji podobnych placówek badawczych (Institute for Advanced Study) – niepowiązanych z żadnymi organizacjami partyjnymi; korzystających ze wsparcia finansowego wyłącznie pod warunkiem zachowania autonomii w zakresie kierunków badań; nastawionych na długofalowe cele poznawcze przekraczające granice ustalonych dyscyplin; wchodzących we współpracę z innymi placówkami naukowymi oraz organizacjami na zasadach partnerskich.

Struktura Instytutu składa się z: Rady Instytutu złożonej z osób o ustalonej pozycji w świecie akademickim lub kulturalnym, z którymi Stowarzyszenie Brzozowskiego współpracuje od lat; Stałych Pracowników (permanent fellows), którzy razem z grupą Koordynatorów planują działania badawcze i dbają o rozwój instytucji; oraz zapraszanych do rocznej współpracy badaczy (visiting fellows) realizujących swoje projekty badawcze, na które składają się samodzielne badania, seminaria i wykłady, debaty z udziałem zaproszonych gości, publikacje cząstkowych wyników prac, a finalnie – książkowe opracowania. Instytut organizuje również stypendia naukowe, zapraszając do Polski zagranicznych badaczy lub wysyłając Polaków za granicę.

W 2012 roku uruchomiliśmy internetową gazetę KrytykaPolityczna.pl (w latach 2012-2016 funkcjonująca pod nazwą Dziennik Opinii).

Nie ograniczamy się tylko do Warszawy, dzięki działaniom naszych sympatyków i współpracowników w ponad 20 miastach Polski powstały Kluby Krytyki Politycznej. Najaktywniejsze Kluby podejmują działania na rzecz uzyskania stałych siedzib, które będą mogły stać się ważnymi punktami wydarzeń artystycznych i społecznych.

Jesienią 2009 roku otworzyliśmy pierwsze Świetlice Krytyki Politycznej – w Gdańsku i w Cieszynie. W latach 2011-2015 działała też Świetlica KP w Łodzi.

Od 2010 roku działamy również na Ukrainie i w Rosji.

Wszystko to robimy po to, by stworzyć fundament dla uczciwej i nowoczesnej lewicy, która odwołując się do najnowszych osiągnięć filozofii politycznej i świetnych tradycji polskiej myśli politycznej, znajdzie adekwatną odpowiedź na czekające nas wyzwania.

Zapraszamy do lektury naszych wydawnictw, do udziału w akcjach i projektach!

W 2017 roku zapraszamy do świętowania 15 lat działalności Krytyki Politycznej!