Ilustracja: Plawgo&Pyrka

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Potrzeby związane z dostępnością konkretnych wydarzeń w Jasnej 10: Społecznej Instytucji Kultury Krytyki Politycznej prosimy zgłoś:
poprzez:

Prosimy o kontakt minimum 5 dni roboczych przed wydarzeniem.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Klatka schodowa nie jest dostosowana do potrzeb osób z trudnościami w poruszaniu się i wózków ze względu na ciężkie drzwi i schody prowadzące do windy. Nasz lokal jest na pierwszym piętrze. Jeśli chcesz wziąć udział w naszym wydarzeniu, a jest to dla ciebie przeszkodą, skontaktuj się z nami. Postaramy się zapewnić schodołaz lub umożliwić dostęp alternatywny online. Prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy lub poprzez formularz minimum 5 dni roboczych przed wydarzeniem.

W samym lokalu Jasnej 10 nie ma barier architektonicznych. Trwają prace nad dostosowaniem toalety do potrzeb osób poruszających się na wózkach.

WEJŚCIE DO BUDYNKU

By dotrzeć do lokalu, wejdź w bramę przy ul. Jasnej 10, zadzwoń pod numer 3 domofonem przy drugich drzwiach po prawej stronie i wejdź po schodach lub wjedź windą (szerokość 60 cm) na pierwsze piętro. Do windy i dalszej części klatki schodowej prowadzi kilka stopni i drzwi wahadłowe dwuskrzydłowe. Drzwi do lokalu znajdują się po lewej stronie od schodów i wyjścia z windy.

JAK DO NAS DOTRZEĆ

Rowerem
W podwórku kamienicy są stojaki na rowery.

Samochodem
Przy ul. Henryka Sienkiewicza 2, w odległości 35 metrów od wejścia do budynku, są miejsca parkingowe, w tym dwa dla pojazdów osób z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Komunikacja publiczna
I i II linią metra: stacja Świętokrzyska (kieruj się do wyjścia Jasna), winda jest dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach. Następnie 300 m prosto ul. Świętokrzyską i w prawo ul. Jasną.

Bus:
107, 128, 171, 175, 520 — przystanek Metro Świętokrzyska 02. Następnie 240 m ul. Stanisława Moniuszki i ul. Jasną.
178, 517, 218 — przystanek Metro Świętokrzyska 03. Następnie 450 m ul. Świętokrzyską i ul. Jasną.
178, 518 — przystanek Metro Świętokrzyska 04. Następnie 450 m ul. Świętokrzyską i ul. Jasną.

oraz tramwajami:
4, 15, 35, 78 — przystanek Metro Świętokrzyska (05, 06). Następnie 400 m ul. Marszałkowską, ul. Świętokrzyską i ul. Jasną.

UŁATWIENIA

Asysta
W Jasnej 10: Społecznej Instytucji Kultury Krytyki Politycznej wszystkie osoby przeszkoliły się, by móc Cię wesprzeć. Jeśli będziesz potrzebować czegokolwiek podczas wydarzenia u nas w siedzibie, zgłoś to osobie, która będzie pracować wtedy na recepcji.

Polski jézyk migowy (PJM)
Zachęcamy do kontaktu w PJM. Wyślij mail na adres: [email protected] i umów się na wideorozmowę. Część programu tłumaczymy na PJM. W odpowiedzi na zgłoszenie możemy postarać się o to również dla innych wydarzeń.

Pętla indukcyjna 
Podczas wydarzeń zawsze mamy zainstalowaną pętlę indukcyjną. Będzie działać niezależnie od tego, gdzie usiądziesz.

Neuroróżnorodność 
Na recepcji mamy nauszniki wygłuszające. Jeśli spodziewasz się, że będziesz chcieć z nich skorzystać, prosimy o kontakt minimum 5 dni roboczych przed wydarzeniem. Chcemy mieć pewność, że będziemy w stanie zapewnić odpowiednią liczbę nauszników.

Meble
Miejsca do siedzenia dla publiczności kompletujemy z krzeseł i kanap. Siedziska krzeseł mają 34 cm, 48 cm, a kanap 110 cm.

Pies asystujący
Lokal jest otwarty dla osób z psem asystującym.

Toaleta 
W toalecie znajduje się Różowa Skrzyneczka z produktami menstruacyjnymi, przewijak oraz schodki do toalety i nakładka na toaletę ułatwiająca siadanie i wstawanie. Toaleta nie jest dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach.

Dostępność cyfrowa
Jasna 10: Społeczna Instytucja Kultury Krytyki Politycznej w Warszawie ma stronę internetową dostosowaną do czytników elektronicznych, duży kontrast, spełnia standardy dostępności cyfrowej WCAG 2.1 (audyt z 2022 r.). Oświadczenie dotyczy strony internetowej https://warszawa.krytykapolityczna.pl/.

Stosujemy też dostępne formy rekrutacji na wydarzenia: telefonicznie lub poprzez formularz rekrutacyjny. Przy rekrutacji uczestniczki i uczestnicy wydarzeń mogą zgłosić swoje potrzeby związane z dostępnością.

Inne informacje i oświadczenia
Jasna 10: Społeczna Instytucja Kultury Krytyki Politycznej w Warszawie oświadcza, że aktualnie realizuje projekt dostosowania toalety w lokalu do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami, umieszczeniem znaczników Totupoint na drodze do budynku i klatce schodowej oraz sporządzeniem planu tyflograficznego dla lokalu.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

Twoje uwagi i wnioski przyjmuje: Kornelia Kiszewska
E-mail: [email protected]
Telefon: (+48) 22 505 66 90
Telefon komórkowy: 662 589 100 – możliwość kontaktu sms, możliwość umówienia się na wideorozmowę w PJM

Masz prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • Twoje dane kontaktowe,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Odpowiemy najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie będzie możliwe, zrobimy to najpóźniej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Jasna 10: Społeczna instytucja Kultury Krytyki Politycznej w Warszawie nie posiada aplikacji mobilnych.

SKARGI I ODWOŁANIA

Na niedotrzymanie przez nas terminów lub odmowę możesz złożyć skargę do organu nadzorującego:

Organ nadzorujący: Magdalena Malińska

E-mail: [email protected]

Telefon:  (+48) 22 505 66 90

Jasna 10. Społeczna Instytucja Kultury Krytyki Politycznej
ul. Jasna 10 lok. 3
00-013 Warszawa

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DECLARATION OF ACCESSIBILITY

Please report the needs related to the accessibility of specific events at Jasna 10: The Social Institution of Culture of Krytyka Polityczna via:

Please contact us at least 5 working days before the event.

ARCHITECTURAL ACCESSIBILITY

The staircase is not suitable for people with mobility issues and wheelchairs due to the heavy doors and stairs leading up to the lift. We are located on the first floor. If you want to participate in one of our events and this is an obstacle for you, please contact us. We will do our best to provide a wheelchair stair climber or alternative online access. Please contact us by phone, e-mail or via the form at least 5 working days before the event.

There are no architectural barriers in the premises of Jasna 10 itself. Work is underway to adapt the toilet to the needs of people in wheelchairs.

ENTRANCE TO THE BUILDING

To reach the premises, enter the gate on ul. Jasna 10, ring number 3 through the intercom at the second door on the right and go up the stairs or take the lift (width 60 cm) to the first floor. There are couple of steps and double swing doors leading to the lift and further part of the staircase. The door to the premises is located on the left side of the stairs and exit from the lift.

HOW TO REACH US

BY BIKE:

There are bicycle racks in the courtyard of the tenement building.

BY CAR:

On ul. Henryka Sienkiewicza 2, 35 metres from the entrance to the building, there are parking spaces, including two for vehicles of people with a disability certificate.

BY PUBLIC TRANSPORT:

Metro lines I and II — Świętokrzyska station (go to the Jasna exit), the lift is adapted to the needs of people in wheelchairs. Then go 300 m straight on ul. Świętokrzyska and turn right onto ul. Jasna.

by buses no.:

107, 128, 171, 175, 520 — Metro Świętokrzyska 02 bus stop. Then 240 m along ul. Stanisława Moniuszki and ul. Jasna.

178, 517, 218 — Metro Świętokrzyska 03 bus stop. Then 450 m along ul. Świętokrzyska and ul. Jasna.

178, 518 — Metro Świętokrzyska 04 bus stop. Then 450 m along ul. Świętokrzyska and ul. Jasna.

and by trams no.:

4, 15, 35, 78 — Metro Świętokrzyska (05, 06) tram stop. Then 400 m along ul. Marszałkowska and ul. Jasna.

FACILITATION:

ASSISTANCE

At Jasna 10: The Social Institution of Culture of Krytyka Polityczna all staff went through training to be able to support you. If you need anything during an event at our headquarters, please report it to the person who will be working at the reception desk at that time.

POLISH SIGN LANGUAGE (PJM)

We encourage you to contact us using Polish Sign Language. Send an e-mail to: [email protected] and arrange a video call with us.

We translate a portion of the programme into Polish Sign Language. In response to your report, we can also try to do so for other events.

HEARING LOOP

We always have a hearing loop installed during events. It will work no matter where you sit.

NEURODIVERSITY

We have soundproofing earmuffs at the reception desk. If you expect to use them, please contact us at least 5 working days before the event. We want to make sure we can provide the right number of earmuffs.

FURNITURE

Seats for the audience consist of chairs and couches. The seats of the chairs are 34 cm, 48 cm, and the couches are 110 cm.

ASSISTANCE DOG

Our premises are open to people with an assistance dog.

TOILET

In the toilet there is a Pink Box with menstrual products, a changing table and toilet steps, as well as a toilet overlay that makes it easier to sit down and get up. The toilet is not adapted to the needs of people in wheelchairs.

DIGITAL ACCESSIBILITY

Jasna 10: The Social Institution of Culture of Krytyka Polityczna in Warsaw has a website adapted to electronic readers and high contrast. The website meets the standards of digital accessibility WCAG 2.1 (audit from 2022). The declaration applies to the website https://warszawa.krytykapolityczna.pl/.

We also use accessible forms of recruitment for events: by phone or through the recruitment form. When recruiting, participants of events can report their needs related to accessibility.

OTHER INFORMATION AND DECLARATIONS

Jasna 10: The Social Institution of Culture of Krytyka Polityczna in Warsaw declares that it is currently implementing a project to adapt the toilet in the premises to the needs of people with special needs, place Totupoint markers on the way to the building and in the staircase, as well as draw up a typhlographic plan for the premises.

FEEDBACK AND CONTACT DATA

Your comments and requests are accepted by: Kornelia Kiszewska

E-mail: [email protected]

Telephone: (+48) 22 505 66 90

Mobile phone: 662 589 100 – possibility of contact via SMS, possibility of making an appointment for a video call in Polish Sign Language

You have the right to:

 • submit comments regarding the digital accessibility of the website or its element,
 • submit a request to ensure the digital accessibility of the website or its element,
 • request access to unavailable information in another alternative form.

The request must include:

 • your contact details,
 • indication of the page or page element to which the request relates,
 • indication of a convenient form of providing information, if the request concerns the provision of unavailable information in an alternative form.

We will reply within 7 working days at the latest. If it is not possible to provide access within this period or to provide access in an alternative form, we will do so within 2 months from the date of the request at the latest.

Jasna 10: The Social Institution of Culture of Krytyka Polityczna in Warsaw does not have any mobile apps.

COMPLAINTS AND APPEALS

You can complain about our failure to meet the deadlines or the possible rejection to the supervisory authority:

Supervisory authority: Magdalena Malińska

E-mail: [email protected]

Telephone: (+48) 22 505 66 90

Jasna 10. Społeczna Instytucja Kultury Krytyki Politycznej
ul. Jasna 10 lok. 3
00-013 Warszawa

A complaint may also be submitted to the Ombudsperson.

UA

_____

ДЕКЛАРАЦІЯ ДОСТУПНОСТІ

ЯСНА 10: Громадська Інституція Культури Критики Політичної у Варшаві використовує веб-сайт, що відповідає стандартам цифрової доступності WCAG 2.1 (аудит від 2022 р.) та використовує доступні форми запису на заходи (онлайн відповідно до WCAG 2.1 та по телефону; в онлайн-заявках на заходи учасниці та учасники можуть вказувати свої потреби, пов’язані з доступністю). Заява про доступність поширюється на сайт https://warszawa.krytykapolityczna.pl

Повідомляти про потреби на конкретні заходи можна через онлайн-заявку на сайті:

https://docs.google.com/forms/d/1t7qAUa37rKzrjz7-LXGFd9elGxerZRewwkiKIaqWHPY/edit

за телефоном (+48 22) 505 66 90 або електронною поштою на адресу: [email protected]

ЗВОРОТНИЙ ЗВ’ЯЗОК І КОНТАКТНІ ДАНІ

За розгляд заявок та зауважень відповідає: Корнелія Кiшевська

Електронна пошта: [email protected]

Телефон: (+48) 22 505 66 90

Мобільний телефон: 662 589 100 – є можливість зв’язатися за допомогою SMS та домовитися про відеодзвінок за участю перекладача, який володіє польською мовою жестів.

Кожна особа має право:

залишати зауваження щодо цифрової доступності веб-сайту чи одного з його елементів;

вимагати забезпечення цифрової доступності веб-сайту або одного із його елементів;

запросити доступ до недосяжної інформації в іншій альтернативній формі.

Запит повинен містити:

контактні дані особи, яка надсилає запит;

вказати веб-сайт або елемент веб-сайту, до якого належить запит;

визначення зручної форми надання інформації, якщо запит стосується надання недоступної інформації в альтернативній формі.

Розгляд запиту має бути виконаний негайно, не пізніше ніж протягом 7 днів від дати отримання. Якщо протягом цього терміну забезпечення доступності або надання доступу до інформації в альтернативній формі неможливі, новий термін не може перевищувати 2 місяців від дати отримання запиту.

ЯСНА 10: Громадська Інституція Культури Критики Політичної у Варшаві не має мобільних додатків.

СКАРГИ ТА АПЕЛЯЦІЇ

У разі недотримання цих термінів або відмови у виконанні запиту, можна подати скаргу до контрольного органу поштою або електронною поштою за такою адресою:

Контрольний орган: Магдалена Малинська

Електронна пошта: [email protected]

Телефон: (+48) 22 505 66 90

Скаргу можна також подати до Уповноваженого з прав громадян.

АРХІТЕКТУРНА ДОСТУПНІСТЬ

Сходи, що ведуть у наше приміщення на першому поверсі, не пристосовані повною мірою до потреб людей з обмеженими фізичними можливостями або які мають труднощі в пересуванні, тому в цьому випадку Інституція надає допомогу в подоланні вертикальних архітектурних бар’єрів, наприклад, з використанням сходохода або забезпечує альтернативний онлайн-доступ. Будь ласка, зв’яжіться з нами щонайменше за тиждень до заходу по телефону, електронною поштою або за допомогою онлайн-заявки на сайті, щоб ми мали можливість надати необхідну підтримку.

У просторі Ясної 10 немає архітектурних бар’єрів. Ведуться роботи щодо пристосування (адаптації) туалету до потреб людей в інвалідних візках.

ВХІД В БУДІВЛЮ

Щоб дістатися нашого приміщення, увійдіть через ворота на вул. Ясна 10, біля другої двері праворуч зателефонуйте по домофону №3 і підніміться сходами або підніміться на ліфті шириною 60 см на перший поверх. До ліфта і подальшої частини сходової клітки ведуть подвійні двері. Двері в наше приміщення знаходяться з лівого боку від сходів та виходу з ліфта.

На вул. Генріка Сенкевича 2, за 35 метрів від входу в будівлю, знаходяться два паркувальних місця для автомобілів людей з обмеженими фізичними можливостями.

ЯК ДОЇХАТИ?

НА ВЕЛОСИПЕДІ:  У внутрішньому дворі є стійки для велосипедів.

ГРОМАДСЬКИМ ТРАНСПОРТОМ:

Лінії метро I та II – станція метро Швентокшиська [Świętokrzyska] (будь ласка, пройдіть до виходу Ясна [Jasna]), ліфт пристосований до потреб людей в інвалідних кріслах. Потім пройдіть 300 метрів вулицею Швентокшиською [Świętokrzyska] та вулицею Ясною [Jasna].

автобусами:

107, 128, 171, 175, 520 – зупинка Метро Швентокшиська 02 [Metro Świętokrzyska 02]. Потім пройдіть 240 метрів по вулиці Станіслава Монюшка [Stanisława Moniuszki] та вулиці Ясній [Jasna]

178, 517, 218 – зупинка Метро Швентокшиська 02 [Metro Świętokrzyska 03]. Потім пройдіть 450 метрів по вулиці Швентокшиській [Świętokrzyska] та вулиці Ясній [Jasna].

178, 518 – зупинка Метро Швентокшиська 04 [Metro Świętokrzyska 04]. Потім пройдіть 450 метрів по вулиці Швентокшиській [Świętokrzyska] та вулиці Ясній [Jasna].

а також трамваями:

4, 15, 35, 78 – зупинка Метро Швентокшиска 05, 06 [Metro Świętokrzyska 05, 06]. Потім пройдіть 400 метрів по вулиці Маршаловській [Marszałkowska], Швентокшиській [Świętokrzyska] та вулиці Ясній [Jasna].

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

ЗРУЧНОСТІ

ПОЛЬСЬКА МОВА ЖЕСТІВ

Ми рекомендуємо вам зв’язатися з нами польською мовою жестів, надіславши електронний лист на адресу: [email protected], можна домовитися з нами про відеодзвінок.

Частина нашої програми перекладена Польською Мовою Жестів. Після попереднього контакту ми можемо забезпечити переведення інших заходів на Польську Мова Жестів. Ми також можемо організувати індукційну петлю. Будь ласка, зв’яжіться з нами щонайменше за тиждень до заходу по телефону, електронною поштою або за допомогою онлайн-заявки на сайті, щоб ми мали можливість надати необхідну підтримку.

НЕЙРОРІЗНОМАНІТТЯ

На стійці реєстрації можна отримати звукоізолюючі навушники. Будь ласка, зв’яжіться з нами щонайменше за тиждень до заходу за телефоном, електронною поштою або за допомогою онлайн-заявки на сайті, щоб переконатися, що ми зможемо надати необхідну кількість навушників.

СОБАКА-ПОМІЧНИК

Простір доступний для людей із собаками-помічниками.

ТУАЛЕТ

Туалет не пристосований до потреб людей в інвалідних візках. У туалеті знаходиться Рожевий Ящик з менструальними засобами, пеленальний столик, а також підставки-сходинки для унітазу та насадка на унітаз, що дозволяє самостійно сідати та вставати.

ІНША ІНФОРМАЦІЯ ТА ЗАЯВИ

ЯСНА 10: Громадська Інституція Культури Критики Політичної у Варшаві заявляє, що в даний час реалізує проект із пристосування туалету до потреб людей з особливими потребами; з розміщення маркерів Totupoint на шляху до будівлі та на сходовій клітці; а також щодо складання тифлографічного плану приміщення.

RU

________

 ДЕКЛАРАЦИЯ ДОСТУПНОСТИ

ЯСНАЯ10: Общественная Институция Культуры Критики Политической в Варшаве использует веб-сайт, соответствующий стандартам цифровой доступности WCAG 2.1 (аудит от 2022 г.) и использует доступные формы записи на мероприятия (онлайн в соответствии с WCAG 2.1 и по телефону; в онлайн-заявках на мероприятия участницы и участники могут указывать свои потребности, связанные с доступностью).  Заявление о доступности распространяется на веб-сайт https://warszawa.krytykapolityczna.pl/.

Сообщать о потребностях на конкретные мероприятия можно через онлайн-заявку на сайте:

https://docs.google.com/forms/d/1a83uyK-F7gePyyZcVugMGUYjCA6XLMmm5Ofju7J7egM/edit

И по телефону (+48 22) 505 66 90 или по электронной почте на адрес  [email protected].

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ И КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

За рассмотрение заявок и замечаний отвечает: Корнелия Кишевска

Электронная почта: [email protected]

Телефон: (+48) 22 505 66 90

Мобильный телефон: 662 589 100 – есть возможность связаться с помощью SMS и договориться на видеозвонок с участием переводчика, владеющего польским языком жестов.

Каждое лицо имеет право:

 • оставлять замечания относительно цифровой доступности веб-сайта или одного из его элементов; потребовать обеспечения цифровой доступности веб-сайта или одного из его элементов; запросить доступ к недоступной информации в другой альтернативной форме.

Запрос должен содержать:

 • контактные данные лица, отправляющего запрос;
 • указание веб-сайта или элемента веб-сайта, к которому относится запрос;
 • указание удобной формы предоставления информации, если запрос касается предоставления недоступной информации в альтернативной форме.

Рассмотрение запроса должно быть выполнено незамедлительно, не позднее чем в течение 7 дней от даты получения. Если в течение этого срока обеспечение доступности или предоставление доступа к информации в альтернативной форме невозможны, то новый срок не может превысить 2 месяцев от даты получения запроса.

ЯСНАЯ10: Общественная Институция Культуры Критики Политической в Варшаве не имеет мобильных приложений.

ЖАЛОБЫ И АПЕЛЛЯЦИИ

В случае несоблюдения этих сроков либо отказа в выполнении запроса, можно подать жалобу в контрольный орган по почте или электронной почте по следующему адресу:

Контрольный орган: Магдалена Малиньска

Электронная почта: [email protected]

Телефон: (+48) 22 505 66 90

Жалобу можно также подать Уполномоченному по правам граждан.

АРХИТЕКТУРНАЯ ДОСТУПНОСТЬ

 Лестница, ведущая в наше помещение на первом этаже, не приспособлена в полной мере к потребностям людей с ограниченными физическими возможностями или испытывающим затруднения в передвижении, поэтому в этом случае Институция оказывает помощь в преодолении вертикальных архитектурных барьеров, например, с с использованием ступенькохода или обеспечивает альтернативный онлайн-доступ. Пожалуйста, свяжитесь с нами как минимум за неделю до мероприятия по телефону, электронной почте или с помощью онлайн-заявки на сайте, чтобы у нас была возможность оказать необходимую поддержку.

В пространстве Ясной 10 нет архитектурных барьеров. Ведутся работы по приспособлению (адаптации) туалета к потребностям людей в инвалидных колясках.

ВХОД В ЗДАНИЕ

Чтобы добраться до нашего помещения, войдите через ворота на ул. Ясная 10, у второй двери справа позвоните по домофону №3 и поднимитесь по лестнице или поднимитесь на лифте шириной 60 см на первый этаж. К лифту и дальшей части лестничной клетки ведут двойные распашные двери. Дверь в наше помещение находится с левой стороны от лестницы и выхода из лифта.

На ул. Генрика Сенкевича 2, в 35 метрах от входа в здание находятся два парковочных места для автомобилей людей с с ограниченными физическими возможностями.

КАК ДОЕХАТЬ?

НА ВЕЛОСИПЕДЕ:

Во внутреннем дворе здания есть стойки для велосипедов.

ОБЩЕСТВЕННЫМ ТРАНСПОРТОМ:

Линии метро I и II —  станция метро Швентокшиска [Świętokrzyska] (пожалуйста, пройдите к выходу Ясная [Jasna]), лифт приспособлен к потребностям людей в инвалидных креслах. Затем пройдите 300 метров по улице Швентокшиской [Świętokrzyska] и улице Ясной [Jasna].

автобусами:

107, 128, 171, 175, 520 — остановка Метро Швентокшиска 02 [Metro Świętokrzyska 02]. Затем пройдите 240 метров по улице Станислава Монюшко [Stanisława Moniuszki] и улице Ясной [Jasna]

178, 517, 218 — остановка Метро Швентокшиска 02 [Metro Świętokrzyska 03]. Затем пройдите 450 метров по улице Швентокшиской [Świętokrzyska] и улице Ясной [Jasna].

178, 518 — остановка Метро Швентокшиска 04 [Metro Świętokrzyska 04]. Затем пройдите 450 метров по улице Швентокшиской [Świętokrzyska] и улице Ясной [Jasna].

а также трамваями:

4, 15, 35, 78 — остановка Метро Швентокшиска 05, 06 [Metro Świętokrzyska 05, 06]. Затем пройдите 400 метров по улице Маршаловской [Marszałkowska], Швентокшиской [Świętokrzyska] и улице Ясной [Jasna].

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УДОБСТВА

 ПОЛЬСКИЙ ЯЗЫК ЖЕСТОВ

Мы рекомендуем вам связаться с нами на польском языке жестов, отправив электронное письмо по адресу: [email protected], можно договориться с нами на видеозвонок.

Часть нашей программы переведена на Польский Язык Жестов. После предварительного контакта мы можем обеспечить перевод других мероприятий на Польский Язык Жестов. Мы также можем организовать индукционную петлю. Пожалуйста, свяжитесь с нами как минимум за неделю до мероприятия по телефону, электронной почте или с помощью онлайн-заявки на сайте, чтобы у нас была возможность оказать необходимую поддержку.

НЕЙРОРАЗНООБРАЗИЕ

На стойке регистрации можно получить звукоизолирующие наушники. Пожалуйста, свяжитесь с нами как минимум за неделю до мероприятия по телефону, электронной почте или с помощью онлайн-заявки на сайте, чтобы убедиться, что мы сможем предоставить необходимое количество наушников.

СОБАКА-ПОМОЩНИК

Пространство доступно для людей с собаками-помощниками.

ТУАЛЕТ

Туалет не приспособлен к потребностям людей в инвалидных колясках. В туалете находится Розовый Ящичек с менструальными средствами, пеленальный столик, а также подставки-ступеньки для унитаза и насадка на унитаз, позволяющая самостоятельно садиться и вставать.

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ЗАЯВЛЕНИЯ

ЯСНАЯ10: Общественная Институция Культуры Критики Политической в Варшаве  заявляет, что в настоящее время реализует проект по приспособлении туалета к потребностям людей с особыми потребностями; по размещению маркеров Totupoint на пути к зданию и на лестничной клетке; а также по составлению тифлографического плана помещения.

_____________________________________________________________

ДЕКЛАРАЦИЯ ДОСТУПНОСТИ

Сообщи о потребностях доступности на конкретные мероприятия Ясной 10: Общественной Институция Культуры Критики Политической с помощью онлайн-заявки (https://docs.google.com/forms/d/1EG_6RwN1SHZ3RrNAqVAliEXqkSa3t0AoabUZyrHv88Y/edit), по телефону (+48 22) 505 66 90 или мейлом на [email protected].  Пожалуйста, свяжись с нами как минимум за неделю до мероприятия

Zamknij