Kraj

Znamy treść porozumienia między CZD a pielęgniarkami

W środę, 8 czerwca zawarte zostało porozumienie między pielęgniarkami a dyrekcją CZD.

Warszawa, 8 czerwca 2016 rok

Porozumienie zawarte w dniu 8 czerwca 2016 r. pomiędzy Instytutem Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie a Zakładową Organizacją Związkową Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w przedmiocie sporu zbiorowego zainicjowanego zgłoszeniem żądań w dniu 8 grudnia 2014 r.

Porozumienie zostało zawarte pomiędzy Instytutem Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie (dalej IPCZD, „instytut” lub „pracodawca”) reprezentowanym przez dyrektora Małgorzatę Syczewską z Zakładową Organizacją Związkową Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych (dalej „związek” lub „strona związkowa”) reprezentowaną przez Magdalenę Nasiłowską, Bożenę Rogalę, Teresę Twarogowską, Bożenę Filipiuk, Edytę Kraszewską. Pracodawca i Związek zwani są dalej łącznie „stronami”.

Strony na skutek prowadzonych negocjacji postanowiły zawrzeć porozumienie następującej treści.

Pracodawca od dnia 1 sierpnia 2016 zwiększa miesięczne wynagrodzenie zasadnicze brutto pielęgniarek i położnych o 300 złotych (słownie trzysta złotych) w przeliczeniu na pełny etat.

Poprawa warunków pracy i płacy pielęgniarek i położnych będzie przedmiotem wspólnej troski strony związkowej i pracodawcy. W drugim kwartale każdego roku strony dokonują wspólnej oceny możliwości wzrostu płac.

Niezależnie od punktu pierwszego niniejszego postanowienia pracodawca będzie realizować warunki porozumienia zawartego w dniu 23 września 2015 r. pomiędzy Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych, Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych, prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia i ministrem zdrowia w kwotach zgodnych z wyżej wymienionym porozumieniem do 31 sierpnia 2019 r. Całkowity koszt wynagrodzeń 400 złotych miesięcznie obecnie i później w kolejnych okresach przewidzianych porozumieniem: 800 złotych, 1200 i 1600 złotych, dla wszystkich uprawnionych pielęgniarek i położnych. Kwoty otrzymane przez IPCZD w związku z zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 215 poz. 1400) będą automatycznie wchodzić do podstawy wynagrodzenia na podstawie porozumienia ze związkiem poprzez aneksowanie umów po uwzględnieniu planów rzeczowo-finansowych wszystkich umów z Narodowym Funduszem Zdrowia lub innym płatnikiem na okres obowiązywania tych planów.

Pracodawca zobowiązuje się w terminie do 15 lipca 2016 r. do wydania zarządzenia zobowiązującego włączenie do zespołów badawczych pielęgniarek i położnych w przypadku wykonywania przez nie zadań badawczych w projektach badawczych. W przypadku badań projektów, których możliwa jest wypłata wynagrodzeń pielęgniarki i położnej będą uwzględnione w wypłacie wynagrodzeń stosownie do ich zaangażowania.

Pracodawca zobowiązuje się do zwiększenia dodatku za pracę w następujące dni w roku: pierwszy i drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, pierwszy i drugi dzień świąt Wielkanocnych, Nowy Rok, ze 100% do 150% wyżej wymienionego dodatku. Ustala się limit godzin nadliczbowych w roku dla pielęgniarki i położnej w wysokości 120 godzin. Przekroczenie wskazanego limitu godzin nadliczbowych może nastąpić wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą pracownika. Równocześnie pracodawca zobowiązuje się każdorazowo wypłacać wynagrodzenie za godziny nadliczbowe przepracowane ponad wyżej wymieniony limit oraz dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych w wysokości 150% wynagrodzenia. Strony uzgadniają zmianę okresu rozliczeniowego z jednomiesięcznego na dwumiesięczny z ustalanym na jeden miesiąc harmonogramem czasu pracy. Pracodawca podejmie działania zmierzające do zmiany regulaminu pracy w powyższym zakresie, a związek zobowiązuje się zaakceptować tę zmianę. Pracodawca zobowiązuje się do dostosowania po zaopiniowaniu przez związek liczby obsady pielęgniarskiej stosownie do potrzeb w poszczególnych jednostkach organizacyjnych. W terminie najpóźniej do dnia 1 sierpnia 2016 r. pracodawca przekaże pielęgniarkom i położnym aneksy do umów o pracę obejmujące wzrost wynagrodzenia zasadniczego w ustalonej w niniejszym porozumieniu kwocie wskazanej w punkcie pierwszym niniejszego porozumienia. Przekazanie tego aneksu nie będzie miało wpływu na nabycie przez pielęgniarki i położne praw wynikających z niniejszego porozumienia.

Pracodawca zobowiązuje się do nie wyciągania jakichkolwiek konsekwencji związanych z udziałem w strajku. Za okres udziału w strajku pielęgniarkom i położnym zostanie wypłacone wynagrodzenie. Strona związkowa zawiesza spór zbiorowy do dnia 31 grudnia 2016 r. w celu monitorowania wykonania przez pracodawcę uzgodnień objętych niniejszym porozumieniem, przy czym niewykonanie tych postanowień spowoduje natychmiastowe podjęcie sporu. Spełnienie warunków porozumienia w powyższym terminie zakończy spór zbiorowy.

Niniejsze porozumienie stanowi realizację wszelkich roszczeń płacowych zgłaszanych przez związek w dotychczas istniejących sporach zbiorowych. Związek nie będzie występował z roszczeniami płacowymi w innych sporach zbiorowych przez okres półtora roku pod warunkiem, iż w okresie tym pracodawca nie podejmie działań niweczących lub naruszających ustalenia niniejszego porozumienia. Punkt ten nie ma wpływu na stosowanie punktu drugiego niniejszego porozumienia.

Pracodawca zobowiązuje się w okresie zawieszenia sporu przekazywać związkowi w terminie do 10 dnia każdego miesiąca pisemne informacje według stanu na koniec miesiąca poprzedniego obejmujące: liczbę zatrudnionych pielęgniarek w przeliczeniu na pełne etaty oraz na podstawie umów cywilnoprawnych, liczbę absencji w pracy z rozbiciem na jej przyczyny, informację o rotacji w zatrudnieniu pielęgniarek w danym miesiącu, w tym o biegnących wypowiedzeniach umów i liczbie godzin nadliczbowych.

Strony wspólnie wystąpią do ministra zdrowia jako organu nadzoru instytutu o przyśpieszenie prac nad taką reformą systemu finansowania świadczeń zdrowotnych w zakresie pediatrii, która ułatwi realizowanie powziętych niniejszym porozumieniem zobowiązań. W terminie 1 miesiąca od daty podpisania niniejszego porozumienia, instytut zwróci się do organu nadzoru o wyznaczenie przedstawiciela Ministerstwa Zdrowia do kontaktu ze związkiem.

Strony wyłączają możliwość wypowiedzenia niniejszego porozumienia bez zgody drugiej strony przez okres 1,5 roku od daty podpisania porozumienia. Strony zobowiązują się do: wykonywania w dobrej wierze niniejszego porozumienia, starając się rozstrzygać wszelkie kwestie dotyczące niniejszego porozumienia na drodze wspólnego działania oraz do zaniechania jakichkolwiek praktyk, które miałyby w tym celu utrudnienie lub uniemożliwienie wykonania niniejszego porozumienia. Strony oświadczają, że porozumienie niniejsze stanowi źródło prawa pracy w rozumieniu art. 9. Kodeksu Pracy i bezpośrednio reguluje prawa i obowiązki pracowników objętych jego postanowieniami.

Strony wspólnie uzgadniają, że mediom zostanie przekazany wspólny komunikat w brzmieniu: „Strony informują, że z dniem dzisiejszym osiągnięto porozumienie między dyrekcją Instytutu Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka a Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych przy IPCZD. Przyjęte w porozumieniu postanowienia nie są w pełni satysfakcjonujące dla stron, stanowią jednak wyraz kompromisu dla dobra małych pacjentów instytutu. Uzgodniono mechanizmy, które pozwolą na stopniową realizację zgłoszonych przez związek postulatów i poprawę warunków pracy. Strony oświadczają zgodnie, że prowadzony spór zbiorowy zostanie zawieszony do dnia 31 grudnia 2016 roku. W okresie zawieszenia sporu zbiorowego związek zawodowy będzie monitorował realizację warunków porozumienia zawartego w dniu dzisiejszym z pracodawcą. Spełnienie warunków porozumienia w powyższym terminie zakończy spór zbiorowy. Najpóźniej o godz. 23 w dniu dzisiejszym pielęgniarki i położne przystąpią do pracy. Zakończenie strajku oznacza powrót do normalnego funkcjonowania Instytutu”.

 

Czytaj także:

Julia Kubisa, Pielęgniarek jest za mało i za mało zarabiają
Maciej Gdula, Przeciw żerowaniu na etosie
Jakub Dymek, Pamiętacie „białe miasteczko”?
Jakub Dymek, Kto się zaopiekuje ministrem, kiedy ostatnia pielęgniarka wyjedzie do Norwegii?
Robert Kowalski, Rządowa ściema o Centrum Zdrowia Dziecka

**Dziennik Opinii nr 160/2016 (1360)

Stiglitz-cena-nierownosci

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Zamknij