Kraj

Uniwersytet Zaangażowany: O co nam chodzi?

Dość standaryzacji i komercjalizacji szkolnictwa wyższego!

Uniwersytet Zaangażowany zawiązał się w trakcie protestu przeciwko zmianom w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Warszawskiego, które chciano wprowadzić bez konsultacji ze studentami. Oto ich deklaracja programowa, zamieszczona na stronie ruchu Uniwersytet Warszawski to nie firma!.

***

Uniwersytet nie istnieje poza wspólnotą ogółu studentów i pracowników, która go współtworzy w trosce o wspólne dobro. Dlatego zawsze wtedy, gdy społeczność akademicka jest zdezintegrowana, szczególne dobro Uniwersytetu staje pod znakiem zapytania. Zebraliśmy się pod hasłem Uniwersytetu Zaangażowanego, by wyrazić troskę studentów o wspólnotę, której jesteśmy częścią.

Podstawowego dla wspólnoty wzajemnego zaufania nie można budować bez transparentności. Jawność i przejrzystość powinny towarzyszyć pracom nad uniwersyteckimi aktami prawnymi. Każdy członek naszej społeczności ma prawo do informacji o postanowieniach dotyczących naszej Uczelni.

Prawo powinno być tworzone w sposób otwarty na współpracę z ogółem studentów i pracowników. Nie można wprowadzać zmian decydujących o kształcie Akademii bez możliwości wpływania na nie i wyrażania opinii na ich temat przez jej członków. Dlatego ważne decyzje nie mogą zapadać bez powszechnych konsultacji, a te najważniejsze – bez ogólnouniwersyteckiego referendum. Chcielibyśmy, żeby Uczelnia wypracowała dobre narzędzia edukacji obywatelskiej studentów i sama wyznaczała standardy dialogu społecznego.

Kształcenie uważamy za podstawowe zadanie Uniwersytetu. Uważamy, że zmiany w uniwersyteckich programach dydaktycznych powinny przede wszystkim wynikać z troski o jego jakość, a nie z czynników fiskalnych lub administracyjnych. Pracownicy i studenci powinni mieć większy wpływ na przedmiot, tryb i wymiar czasowy prowadzonych zajęć, większy niż obecnie wywierają kryteria biurokratycznej jednolitości i ekonomicznej wydajności.


Chcemy, by Uniwersytet kształcił osoby zaangażowane społecznie. W tym celu wspólnota uniwersytecka powinna stanowić wzór solidarności oraz wrażliwości na potrzeby swoich członków i otoczenia. Powinna być szczególnie czuła na nierówności społeczne i dążyć do tego, by stwarzać równe warunki rozwoju oraz pracy naukowej osobom z różnych środowisk.

Problemy, z którymi stykają się polskie uniwersytety, w tym Uniwersytet Warszawski, mają charakter systemowy. Wyrażamy oczekiwanie, że zrodzi się inicjatywa dążąca do szeroko konsultowanych, powszechnie akceptowanych i mających wymiar strukturalny przemian szkolnictwa wyższego w Polsce. Aby odniosła ona oczekiwane rezultaty, w pierwszej kolejności musimy podejmować te problemy, które dają się negocjować i rozwiązać na poziomie lokalnym. Uniwersytet Warszawski powinien wykorzystać prestiżową, dwusetną rocznicę swojego istnienia, by wprowadzić zmiany, które stałyby się przykładem dla innych uczelni w Polsce.

Inicjatywa studencka Uniwersytet Zaangażowany: http://uwtoniefirma.org/deklaracja-programowa/

Nasze postulaty

My, studenci i studentki, chcemy być częścią wspólnoty akademickiej. Wspólnoty demokratycznej, wrażliwej na codzienne potrzeby, kształtującej postawy krytycznego myślenia i społecznego zaangażowania. Chcemy Akademii, w której nasz głos jest słyszalny na równi z głosami pozostałych członków społeczności Uniwersytetu. Miejsca wyznaczającego standardy jakości kształcenia, edukacji obywatelskiej i społecznego dialogu.

Nie zgadzamy się na podejmowanie decyzji w atmosferze instytucjonalnego przymusu. Odgórne i pośpieszne tworzenie prawa akademickiego, niedostatek powszechnych konsultacji, brak jawności i przejrzystości procedur to problemy, które niszczą poczucie wspólnoty i ograniczają uczestnictwo jej członków w życiu Uniwersytetu.

Chcemy Akademii zbudowanej w oparciu o dialog, świadomej problemów społeczeństwa, dbającej o jakość nauki, otwartej na poszukiwanie prawdy. My, studenci i studentki, jesteśmy częścią wspólnoty akademickiej, a siła Uniwersytetu płynie z solidarności.

Postulaty

Demokratyzację uczelni

1. Przeprowadzanie referendów i powszechnych konsultacji społecznych w sprawie ogólnouniwersyteckich aktów prawnych – Regulaminu Studiów i Statutu.

2. Zorganizowanie powszechnej debaty na temat kształtu Uniwersytetu z udziałem studentów, pracowników i władz uczelni.

3. Zwiększenie liczby studentów i doktorantów w Senacie UW do 1/3 wszystkich jego członków.

4. Uporządkowaną i przejrzystą publikację wszystkich zarządzeń i uchwał jednostek organizacyjnych UW w Monitorze Uniwersytetu Warszawskiego oraz wszystkich zawieranych przez uczelnię umów na dostarczenie usług w Biuletynie Informacji Publicznej.

5. Realizację i udostępnianie relacji audio-wideo ze wszystkich posiedzeń Senatu i Parlamentu Studentów UW.

Podnoszenie jakości kształcenia

1. Powrót do dawnej instytucji absolutorium oraz ustalenie opłat za powtarzanie seminarium dyplomowego po wznowieniu na poziomie 0 zł na czas obowiązywania nowej definicji.

2. Rezygnację ze zbędnych administracyjnych wymogów nakładanych na wykładowców (w tym wpisywania efektów kształcenia do systemu USOS), aby mogli oni więcej czasu poświęcić na pracę dydaktyczną ze studentami.

3. Dostosowanie kształtu ewaluacji zajęć dydaktycznych do zróżnicowanych potrzeb kierunków oraz całkowitą jawność jej wyników we wszystkich jednostkach.

4. Tworzenie mniejszych grup zajęciowych na kursowych zajęciach obligatoryjnych, zniesienie dolnego limitu zapisów na seminaria i zajęcia specjalizacyjne oraz usprawnienie systemu elektronicznej rejestracji na zajęcia.

5. Podwyższenie nakładów na rozwój zasobów bibliotecznych oraz zwiększenie ich dostępności.

Tworzenie dobrych warunków studiowania dla wszystkich

1. Likwidację wszystkich opłat związanych z podstawowym tokiem studiowania (w tym opłat za wydanie dyplomu i legitymację) oraz dostosowanie pozostałych (np. za warunkowe powtarzanie przedmiotu) do poziomu kosztów prowadzenia danego kierunku.

2. Reformę systemu stypendialnego – zwiększenie wysokości i liczby stypendiów socjalnych, rezygnację z dysfunkcyjnych regulacji dotyczących przyznawania wszystkich rodzajów stypendiów.

3. Zapewnienie tanich stołówek, łatwo dostępnych dla wszystkich lokalizacji uniwersyteckich.

4. Reformę systemu praktyk studenckich – rezygnację z proponowania bezpłatnych staży przez uniwersyteckie biura karier, wprowadzenie aktywnych mechanizmów ochrony pracujących studentów oraz systemu ewaluacji obowiązujących rozwiązań.

Inicjatywa studencka Uniwersytet Zaangażowany

http://uwtoniefirma.org/nasze- postulaty/ 

Czytaj także:

Gdula o proteście studentów: Czekanie się skończyło
Veronika Pehe: Studenci UW – nie jesteście sami!
Przemysław Czapliński: Kryzys jako szansa. Wykład okupacyjny
Borys Jastrzębski: Jak uchwalić studentom regulamin (bez ich udziału)
Maciej Gdula: Uniwersytet to nie firma!
Sławomir Sierakowski: Piszesz czy płacisz?

Zobacz fotorelację Michała Wende z protestu studentów UW

Czytaj: Uniwersytet zaangażowany. Przewodnik Krytyki Politycznej

**Dziennik Opinii nr 188/2015 (972)

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Zamknij