Miasto

Tutaj Tuwim: Konkurs literacki dla młodzieży

Termin nadsyłania prac: do 28 listopada 2013 roku.

Zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie literackim.

Tematy:

Esej:

1) Rozwarstwienie. Obraz biedy i bogactwa w wierszach Juliana Tuwima

2) Polityka. Militaryzm, antysemityzm, socjalizm. Jak wiersze Tuwima miały się do idei głoszonych przez ówczesnych polityków.

3) Aktualność. Czy możemy znaleźć w wierszach Tuwima elementy wciąż aktualne.

Wiersz (inspirowany którymś z poniższych cytatów):

1) „Straszne mieszkania. W strasznych mieszkaniach
Strasznie mieszkają straszni mieszczanie.” („Mieszkańcy”)

2) „Jakby tu miasto przystroić w rym?
Miasto jesienią, posępne, nudne…
Szary i siny i bury dym
I kraty ulic, skupione, brudne.” („Rym”)

3) „Ledwo słoneczko uderzy
W okno złocistym promykiem,
Budzę się hoży i świeży
Z antypaństwowym okrzykiem.” („Mój dzionek”)

Główna nagroda: karta prezentowa do Empiku na 150 zł

Regulamin konkursu

I. Organizator:
Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego / Świetlica Krytyki Politycznej w Łodzi

II. Warunki ogólne konkursu:
1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów łódzkich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
2. Konkurs organizowany jest z okazji Roku Tuwimowskiego 2013.
3. Na konkurs należy nadesłać dotychczas niepublikowane w wydawnictwach, konkursach, blogach, na stronach internetowych teksty poetyckie lub prozatorskie.
4. Każdy tekst konkursowy musi zawierać dopisek „Oświadczam, że jestem autorem tekstu poetyckiego/ prozatorskiego nadesłanego na konkurs. Treści nie były wcześniej publikowane w czasopismach literackich, na blogach i stronach internetowych. Nie były też publikowane i nagradzane w innych konkursach”.
5. Tekst konkursowy należy dostarczyć w formie elektronicznej na adres organizatora [email protected]
6. Osoby, które prześlą treści niezgodne z regulaminem, niezawierające podstawowych danych o autorze, wymaganego dopisku zawartego w punkcie II.2 nie zostaną dopuszczone do udziału w konkursie. Do konkursu nie zostaną również dopuszczone teksty nie obejmujące tematów podanych w III.3a-b.
7. Każdy uczestnik może nadesłać na konkurs maksymalnie jeden tekst poetycki i jeden tekst prozatorski.
8. Utwory nadesłane na konkurs będą oceniane przez specjalnie powołane w tym celu jury.
9. Uczestnicy konkursu otrzymają nagrody w postaci bonów zakupowych do księgarni Matras lub Empik ufundowane przez organizatorów lub sponsora.
10. Organizator konkursu oświadcza, że nienagrodzone prace nie zostaną opublikowane bez wyraźnej zgody autora.
11. We wszelkich spornych sprawach rozstrzyga Organizator.
12. Autor nadsyłając pracę na konkurs zgadza się na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego oraz publikację treści na stronie internetowej tutajtuwim.pl oraz w mediach społecznościowych.
13. Za udział w konkursie organizator nie pobiera opłaty.

III. Teksty konkursowe
1. Każdy tekst konkursowy ma zawierać maksymalnie 25 tysięcy znaków i zostać nadesłany w formie maszynopisu znormalizowanego lub wydruku komputerowego z zachowaniem czcionki Times New Roman, 12, interlinia 1,5.
2. Każdy uczestnik może przesłać jeden tekst prozatorski i jeden tekstów poetyckich.
3. Tekst konkursowy musi obejmować jeden z narzuconych przez organizatora tematów podanych niżej (prosimy o wyraźne zaznaczenie w pracy, którego tematu dotyczy):
a. Esej:
1) Rozwarstwienie. Obraz biedy i bogactwa w wierszach Juliana Tuwima
2) Polityka. Militaryzm, antysemityzm, socjalizm. Jak wiersze Tuwima miały się do idei głoszonych przez ówczesnych polityków.
3) Aktualność. Czy możemy znaleźć w wierszach Tuwima elementy wciąż aktualne.
b. Wiersz inspirowany którymś z poniższych cytatów:
1) „Straszne mieszkania. W strasznych mieszkaniach
Strasznie mieszkają straszni mieszczanie.” („Mieszkańcy”)
2) „Jakby tu miasto przystroić w rym?
Miasto jesienią, posępne, nudne…
Szary i siny i bury dym
I kraty ulic, skupione, brudne.” („Rym”)
3) „Ledwo słoneczko uderzy
W okno złocistym promykiem,
Budzę się hoży i świeży
Z antypaństwowym okrzykiem.” („Mój dzionek”)
4. Teksty konkursowe należy przesłać do 10 listopada na adres organizatora podany niżej:
[email protected]
5. Każda praca powinna zawierać załącznik, a w nim dane autora: imię i nazwisko, adres i  szkoły, klasę oraz własny mailowy adres korespondencyjny.

IV. Przebieg konkursu i nagrody
1. Prace konkursowe nadsyłać można od 28 października do 28 listopada 2013 roku.
2. Zwycięzca oraz osoby wyróżnione zostaną poinformowane o  wynikach konkursu do dnia 6 grudnia drogą elektroniczną.
3. Wyniki konkursu zostaną oficjalnie ogłoszone na stronie internetowej konkursu oraz w mediach społecznościowych.
4. Spośród uczestników konkursu nagrodzonych zostanie trzech laureatów:
nagroda główna – 150 złotych
nagroda druga – 100 złotych
nagroda trzecia – 50 złotych
oraz wyróżniania
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości nagród i uzależnia to od ilości i jakości nadesłanych prac.
6. Nagrody zostaną przyznane w formie karty prezentowej księgarni Empik o wartości podanej w punkcie IV.4
7. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej drogą elektroniczną.

V. Postanowienie końcowe
1. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu konkursu.
2. Organizator nie zwraca materiałów nadesłanych na konkurs.

 

 

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Zamknij