Miasto

2. konferencja „Kultura i rozwój”

Instytut Studiów Zaawansowanych


2. Konferencja KULTURA I ROZWÓJ

25 listopada 2014
Warszawa

„Mapa to nie jest terytorium” pisał Edwin Bendyk w tekście otwierającym pierwszą Konferencję Kultura i rozwój w 2013 roku. Jeśli dzisiejszą kulturę identyfikujemy poprzez dobrze rozpoznane instytucje i zaakceptowane formy działania, a słowo rozwój przywołuje na myśl głównie wzrost gospodarczy, oznacza to, że gdzieś umyka nam duży fragment pola kultury (terytorium). Jednym z celów programu Kultura i rozwój jest odsłonięcie praktyk i aktywności kulturalnych pomijanych w dominujących opisach przestrzeni kultury oraz pokazanie relacji pomiędzy kulturą a rozwojem, które pozytywnie oddziałują na system społeczno-gospodarczy, wpływając na jakość naszego życia.

Program Kultura i rozwój stawia sobie zadanie stworzenia mapy nowych praktyk kulturowych oraz scharakteryzowanie ich pod kątem oddziaływania pro-rozwojowego. Na program składają się analizycase studies realizowane pod opieką prof. Jerzego Hausnera przez zespół jego seminarzystów, doktorantów i współpracowników w Instytucie Studiów Zaawansowanych w Warszawie, jak również wyniki programu badawczo-konwersatoryjnego Fraktale, prowadzonego przez Edwina Bendyka we współpracy z Fundacją Nowej Kultury Bęc Zmiana w Narodowym Centrum Kultury.

Podczas 2. Konferencji Kultura i rozwój zaprezentujemy wyniki tych badań. Omówionych zostanie 6 studiów przypadku: Autonomiczne Centrum Społeczne Cicha 4 (Lublin), Fundacja Cohabitat (Łódź),Koło Gospodyń Wiejskich (Lesznowola), Praska Biblioteka Sąsiedzka (Warszawa), Stowarzyszenie De-novo (Dynów) i Teatr Łaźnia Nowa (Kraków/Nowa Huta) oraz poznamy  konkluzje płynące z konwersatoriów programu Fraktale. Uczestnicy Konferencji odpowiedzą na pytanie: w jaki sposób nowe praktyki kulturowe zorientowane na upodmiotowienie, wspólnotowość, partycypację i społeczną podtrzymywalność przyczyniają się do podniesienia jakości życia obywateli, to jest – do rozwoju społeczno-gospodarczego. Do grona panelistów zaprosiliśmy m.in. prof. Monikę Kosterę, Edwina Bendyka, prof. Jerzego Hausnera.

Na zamknięcie Konferencji zaprezentujemy spektakl „Lepiej tam nie idź. Zmiany” w reżyserii Michała Borczucha, zrealizowany w ramach programu Samorządu Woj. Wielkopolskiego Wielkopolska: Rewolucje, którego kuratorką jest Agata Siwiak.

Konferencja skierowana jest do menadżerow kultury, pracowników instytucji kultury, organizacji i inicjatyw społecznych działających w przestrzeni kultury, animatorów, instruktorów, twórców, a także studentów kierunków związanych z animacją, kulturą i zarządzaniem w kulturze. Konferencja skierowana jest także do przedstawicieli struktur rządowych i samorządowych, którzy odpowie-dzialni są za tworzenie strategii i programów kultury. Organizatorzy Konferencji są otwarci na różne perspektywy rozmowy o kulturze, dlatego też udział mogą zgłosić osoby niezwiązane zawodowo z kulturą, a zainteresowane tym zagadnieniem. 

———

PROGRAM
25 listopada, wtorek
miejsce: Marzyciele i rzemieślnicy. Dom innowacji społecznych, ul. Bracka 25, Warszawa

godz. 9.30–10.00 rejestracja uczestników

SESJA PORANNA
godz. 10.00–10.15 Otwarcie konferencji: prof. Jerzy Hausner, Igor Stokfiszewski oraz Krzysztof Dudek – dyrektor Narodowego Centrum Kultury
godz. 10.15–11.00 Wykład inaugurujący: prof. Monika Kostera „Interregnum i co dalej?” (abstrakt wykładu poniżej)
godz.11.00–11.45 Referat: Edwin Bendyk „W stronę metakultury rozwoju”, podsumowanie projektu Fraktale (informacje na temat projektu poniżej)

godz. 11.45–12.00 przerwa kawowa

godz. 12.00–14.00 Prezentacje case studies:
1/ Praska Biblioteka Sąsiedzka (Warszawa) – Marcin Wroński, Piotr Więcek
2/ Stowarzyszenie De-novo (Dynów) – Anna Świętochowska
3/ Fundacja Cohabitat (Łódź) – Bartłomiej Orlicki

godz. 14.00–15.00 przerwa obiadowa

SESJA POPOŁUDNIOWA
godz. 15.00–17.00 Prezentacje case studies:
1/ Koło Gospodyń Wiejskich (Lesznowola) – Jan Mencwel
2/ Autonomiczne Centrum Społeczne Cicha 4 (Lublin) – dr Agnieszka Ziętek, dr Rafał Czekaj 
3/ Teatr Łaźnia Nowa (Kraków/Nowa Huta) – Krzysztof Malczyk, Łukasz Maźnica, Marek Oramus, Jan Strycharz, dr Barbara Worek

godz. 17.00–17.15 przerwa kawowa

godz. 17.15–18.30 Panel zamykający: Edwin Bendyk, prof. Monika Kostera, uczestniczki i uczestnicy konferencji
moderacja: Igor Stokfiszewski


WYDARZENIE TOWARZYSZĄCE
godz. 19.15–20.30 spektakl teatralny 
Lepiej tam nie idź. Zmiany”, reż. Michał Borczuch, spektakl z udziałem dzieci związanych ze Stacją Szamocin oraz z Domu Dziecka w Szamocinie, prezentowany w cyklu Wielkopolska: Rewolucje 2014
miejsce: Teatr Studio, PKiN, pl. Defilad 1 Warszawa

——-

WYKŁAD INAUGURUJĄCY
prof. Monika Kostera „Interregnum i co dalej?”
 
Po epoce nowoczesności „stałej” i „płynnej”, w terminologii wybitnego polskiego i brytyjskiego socjologa, Zygmunta Baumana, przyszedł czas załamania prawidłowości i mechanizmów społecznych, ekonomicznych i organizacyjnych, czas swego rodzaju pustki systemowej, określanej niekiedy metaforycznie jakoInterregnum. Zarządzanie: nauka, praktyka i ideologia, pełniło znaczącą rolę w obu poprzednich epokach; często rola ta widziana jest jako kolonizatorska. Poziom społeczny średni, należący do świata organizacji, rozwijał się niezwykle dynamicznie przez całe ubiegłe stulecie, Charles Perrow wręcz mówił o społeczeństwie organizacji (society of organizations). Na podstawie badań terenowych prowadzonych wśród organizacji zorientowanych na wartości, znajdujących się poza głównym neoliberalnym nurtem zarządzania, definiującym cel organizowania jako zysk i maksymalizację finansowej korzyści, proponuję kilka jednocześnie starych i nowych idei do zastosowania w świecie po Interregnum, gdy na nowo przyjdzie nam konstruować społeczny świat. Inspiracje i przydatne pomysły znaleźć można w naukach i praktykach zarządzania humanistycznego, które cieszy się coraz większą popularnością, tak w naszym kraju, jak na świecie. 

prof. Monika Kostera – profesor zwyczajna na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego i profesorem na Uniwersytecie w Leeds w Wielkiej Brytanii oraz profesorem gościem na Uniwersytecie Linneusza w Szwecji, University of Leicester i University of Essex w Wielkiej Brytanii. Otrzymała wraz z Prof. Ann Cunliffe grant badawczy Unii Europejskiej w ramach funduszu FP7 na cel badania organizacji zorientowanych na wartości (value driven organizations). Jest autorką i redaktorem naukowym 33 książek w języku polskim i angielskim opublikowanych m. in. przez takie wydawnictwa jak Blackwell, Edward Elgar, PWN oraz licznych artykułów naukowych w międzynarodowych czasopismach, m.in. Organization Studies,Journal of Organizational Behavior i Organizational Dynamics. Jest współredaktorem pism British Journal of Management i Management Learning oraz członkiem rady redakcyjnej 11 pism. Obecnie zajmuje się etnografią organizacji, podejściem archetypowym do zarządzania i kulturowym kontekstem organizowania, w szerszych ramach zarządzania humanistycznego.
 
——-

Edwin Bendyk: „W stronę metakultury rozwoju”, podsumowanie projektu Fraktale
Cykl konwersatoriów „Fraktale” zorientowany był na dyskutowanie wybranych aspektów problemu uobecniania, legitymizacji i animacji praktyk kulturowych, z różnych względów umykających uwadze badaczy, nie znajdujących miejsca w dyskursie publicznym i pomijanych publicznych politykach. Konwersatoria służyły sformułowaniu odpowiedzi na pytanie: Czy możliwe jest wypracowanie zbioru uniwersalnych reguł prowadzących do stworzenia metakultury rozwoju na czas, gdy kluczowym pytaniem o przyszłość w skali kraju jest kwestia „pułapki średnich dochodów”, a w skali mikro – rosnące zróżnicowanie Polski w wymiarze regionalnym?, w konsekwencji zaś konwersatoria służyły zdefiniowaniu modelu teoretycznego odsłaniającego bariery epistemologiczne oraz założenia metakultury rozwoju.

 
___________________________

Informacje:
1. Rejestracja uczestników trwa od 28.10 do 16.11.2014.
2. Liczba miejsc jest ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. 
3. Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży i zakwaterowania. 
4. Uczestnicy otrzymają bezpłatne wejściówki na spektakl teatralny towarzyszący konferencji.

Organizator:
Instytut Studiów Zaawansowanych / Krytyka Polityczna / Narodowe Centrum Kultury
Kontakt: [email protected], tel. 22 505 66 90

Partnerzy:
Open Society Foundations / European Cultural Foundation / Miasto Stołeczne Warszawa / Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana

Współpraca: 
Marzyciele i rzemieślnicy. Dom innowacji społecznych / Teatr Studio

Identyfikacja wizualna i projekty graficzne:
Noviki.net

  

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Program Kultura i rozwój stawia sobie zadanie stworzenia mapy nowych praktyk kulturowych oraz scharakteryzowanie ich pod kątem oddziaływania pro-rozwojowego. Na program składają się analizy realizowane pod opieką prof. Jerzego Hausnera przez zespół jego seminarzystów, doktorantów i współpracowników w Instytucie Studiów Zaawansowanych w Warszawie, jak również wyniki programu badawczo-konwersatoryjnego Fraktale, prowadzonego przez Edwina Bendyka we współpracy z Fundacją Nowej Kultury Bęc Zmiana w Narodowym Centrum Kultury. Podczas 2. Konferencji "Kultura i rozwój" zaprezentujemy wyniki tych badań. Uczestnicy Konferencji odpowiedzą na pytanie: w jaki sposób nowe praktyki kulturowe zorientowane na upodmiotowienie, wspólnotowość, partycypację i społeczną podtrzymywalność przyczyniają się do podniesienia jakości życia obywateli.

2. Konferencja KULTURA I ROZWÓJ
25 listopada 2014
Warszawa

[ZOBACZ WIDEO]

„Mapa to nie jest terytorium” pisał Edwin Bendyk w tekście otwierającym pierwszą Konferencję Kultura i rozwój w 2013 roku. Jeśli dzisiejszą kulturę identyfikujemy poprzez dobrze rozpoznane instytucje i zaakceptowane formy działania, a słowo rozwój przywołuje na myśl głównie wzrost gospodarczy, oznacza to, że gdzieś umyka nam duży fragment pola kultury (terytorium). Jednym z celów programu Kultura i rozwój jest odsłonięcie praktyk i aktywności kulturalnych pomijanych w dominujących opisach przestrzeni kultury oraz pokazanie relacji pomiędzy kulturą a rozwojem, które pozytywnie oddziałują na system społeczno-gospodarczy, wpływając na jakość naszego życia.

Program Kultura i rozwój stawia sobie zadanie stworzenia mapy nowych praktyk kulturowych oraz scharakteryzowanie ich pod kątem oddziaływania pro-rozwojowego. Na program składają się analizy case studies realizowane pod opieką prof. Jerzego Hausnera przez zespół jego seminarzystów, doktorantów i współpracowników w Instytucie Studiów Zaawansowanych w Warszawie, jak również wyniki programu badawczo-konwersatoryjnego Fraktale, prowadzonego przez Edwina Bendyka we współpracy z Fundacją Nowej Kultury Bęc Zmiana w Narodowym Centrum Kultury.

Podczas 2. Konferencji Kultura i rozwój zaprezentujemy wyniki tych badań. Omówionych zostanie 6 studiów przypadku: Autonomiczne Centrum Społeczne Cicha 4 (Lublin), Fundacja Cohabitat (Łódź), Koło Gospodyń Wiejskich (Lesznowola), Praska Biblioteka Sąsiedzka (Warszawa), Stowarzyszenie De-novo (Dynów) i Teatr Łaźnia Nowa (Kraków/Nowa Huta) oraz poznamy  konkluzje płynące z konwersatoriów programu Fraktale. Uczestnicy Konferencji odpowiedzą na pytanie: w jaki sposób nowe praktyki kulturowe zorientowane na upodmiotowienie, wspólnotowość, partycypację i społeczną podtrzymywalność przyczyniają się do podniesienia jakości życia obywateli, to jest – do rozwoju społeczno-gospodarczego. Do grona panelistów zaprosiliśmy m.in. prof. Monikę Kosterę, Edwina Bendyka, prof. Jerzego Hausnera.

Na zamknięcie Konferencji zaprezentujemy spektakl „Lepiej tam nie idź. Zmiany” w reżyserii Michała Borczucha, zrealizowany w ramach programu Samorządu Woj. Wielkopolskiego Wielkopolska: Rewolucje, którego kuratorką jest Agata Siwiak.

Konferencja skierowana jest do menadżerow kultury, pracowników instytucji kultury, organizacji i inicjatyw społecznych działających w przestrzeni kultury, animatorów, instruktorów, twórców, a także studentów kierunków związanych z animacją, kulturą i zarządzaniem w kulturze. Konferencja skierowana jest także do przedstawicieli struktur rządowych i samorządowych, którzy odpowie-dzialni są za tworzenie strategii i programów kultury. Organizatorzy Konferencji są otwarci na różne perspektywy rozmowy o kulturze, dlatego też udział mogą zgłosić osoby niezwiązane zawodowo z kulturą, a zainteresowane tym zagadnieniem.

———

PROGRAM
25 listopada, wtorek
miejsce: Marzyciele i rzemieślnicy. Dom innowacji społecznych, ul. Bracka 25, Warszawa

godz. 9.30–10.00 rejestracja uczestników

SESJA PORANNA
godz. 10.00–10.15 Otwarcie konferencji: prof. Jerzy Hausner, Igor Stokfiszewski oraz Krzysztof Dudek – dyrektor Narodowego Centrum Kultury
godz. 10.15–11.00 Wykład inaugurujący: prof. Monika Kostera „Interregnum i co dalej?” (abstrakt wykładu poniżej)
godz.11.00–11.45 Referat: Edwin Bendyk „W stronę metakultury rozwoju”, podsumowanie projektu Fraktale (informacje na temat projektu poniżej)

godz. 11.45–12.00 przerwa kawowa

godz. 12.00–14.00 Prezentacje case studies:
1/ Praska Biblioteka Sąsiedzka (Warszawa) – Marcin Wroński, Piotr Więcek
2/ Stowarzyszenie De-novo (Dynów) – Anna Świętochowska
3/ Fundacja Cohabitat (Łódź) – Bartłomiej Orlicki

godz. 14.00–15.00 przerwa obiadowa

SESJA POPOŁUDNIOWA
godz. 15.00–17.00 Prezentacje case studies:
1/ Koło Gospodyń Wiejskich (Lesznowola) – Jan Mencwel
2/ Autonomiczne Centrum Społeczne Cicha 4 (Lublin) – dr Agnieszka Ziętek, dr Rafał Czekaj
3/ Teatr Łaźnia Nowa (Kraków/Nowa Huta) – Krzysztof Malczyk, Łukasz Maźnica, Marek Oramus, Jan Strycharz, dr Barbara Worek

godz. 17.00–17.15 przerwa kawowa

godz. 17.15–18.30 Panel zamykający: Edwin Bendyk, prof. Monika Kostera, uczestniczki i uczestnicy konferencji
moderacja: Igor Stokfiszewski

WYDARZENIE TOWARZYSZĄCE
godz. 19.15–20.30 spektakl teatralny
Lepiej tam nie idź. Zmiany”, reż. Michał Borczuch, spektakl z udziałem dzieci związanych ze Stacją Szamocin oraz z Domu Dziecka w Szamocinie, prezentowany w cyklu Wielkopolska: Rewolucje 2014
miejsce: Teatr Studio, PKiN, pl. Defilad 1 Warszawa

_____

Zapraszamy do zapoznania się z katalogiem konferencji oraz obejrzenia galerii zdjęć z konferencji i nagrań wideo: relacji z konferencji, zapisu otwarcia konferencji, zapisu referatu Edwina Bendyka i zapisu panelu podsumowującego konferencję.

——-

WYKŁAD INAUGURUJĄCY
prof. Monika Kostera „Interregnum i co dalej?”

Po epoce nowoczesności „stałej” i „płynnej”, w terminologii wybitnego polskiego i brytyjskiego socjologa, Zygmunta Baumana, przyszedł czas załamania prawidłowości i mechanizmów społecznych, ekonomicznych i organizacyjnych, czas swego rodzaju pustki systemowej, określanej niekiedy metaforycznie jako Interregnum. Zarządzanie: nauka, praktyka i ideologia, pełniło znaczącą rolę w obu poprzednich epokach; często rola ta widziana jest jako kolonizatorska. Poziom społeczny średni, należący do świata organizacji, rozwijał się niezwykle dynamicznie przez całe ubiegłe stulecie, Charles Perrow wręcz mówił o społeczeństwie organizacji (society of organizations). Na podstawie badań terenowych prowadzonych wśród organizacji zorientowanych na wartości, znajdujących się poza głównym neoliberalnym nurtem zarządzania, definiującym cel organizowania jako zysk i maksymalizację finansowej korzyści, proponuję kilka jednocześnie starych i nowych idei do zastosowania w świecie po Interregnum, gdy na nowo przyjdzie nam konstruować społeczny świat. Inspiracje i przydatne pomysły znaleźć można w naukach i praktykach zarządzania humanistycznego, które cieszy się coraz większą popularnością, tak w naszym kraju, jak na świecie.

prof. Monika Kostera – profesor zwyczajna na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego i profesorem na Uniwersytecie w Leeds w Wielkiej Brytanii oraz profesorem gościem na Uniwersytecie Linneusza w Szwecji, University of Leicester i University of Essex w Wielkiej Brytanii. Otrzymała wraz z Prof. Ann Cunliffe grant badawczy Unii Europejskiej w ramach funduszu FP7 na cel badania organizacji zorientowanych na wartości (value driven organizations). Jest autorką i redaktorem naukowym 33 książek w języku polskim i angielskim opublikowanych m. in. przez takie wydawnictwa jak Blackwell, Edward Elgar, PWN oraz licznych artykułów naukowych w międzynarodowych czasopismach, m.in. Organization Studies, Journal of Organizational Behavior i Organizational Dynamics. Jest współredaktorem pism British Journal of Management i Management Learning oraz członkiem rady redakcyjnej 11 pism. Obecnie zajmuje się etnografią organizacji, podejściem archetypowym do zarządzania i kulturowym kontekstem organizowania, w szerszych ramach zarządzania humanistycznego.

——-

Edwin Bendyk: „W stronę metakultury rozwoju”, podsumowanie projektu Fraktale
Cykl konwersatoriów „Fraktale” zorientowany był na dyskutowanie wybranych aspektów problemu uobecniania, legitymizacji i animacji praktyk kulturowych, z różnych względów umykających uwadze badaczy, nie znajdujących miejsca w dyskursie publicznym i pomijanych publicznych politykach. Konwersatoria służyły sformułowaniu odpowiedzi na pytanie: Czy możliwe jest wypracowanie zbioru uniwersalnych reguł prowadzących do stworzenia metakultury rozwoju na czas, gdy kluczowym pytaniem o przyszłość w skali kraju jest kwestia „pułapki średnich dochodów”, a w skali mikro – rosnące zróżnicowanie Polski w wymiarze regionalnym?, w konsekwencji zaś konwersatoria służyły zdefiniowaniu modelu teoretycznego odsłaniającego bariery epistemologiczne oraz założenia metakultury rozwoju.

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Zamknij