Miasto

Udostępnij Kolberga- konkurs

Konkurs nt. dziedzictwa Oskara Kolberga dla uczniów szkół gimnazjalnych i licealnych z Powiatu Cieszyńskiego.

Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego wraz z Muzeum Śląska Cieszyńskiego zapraszają uczniów liceów i gimnazjów do udziału w konkursie nt. dziedzictwa Oskara Kolberga (antropologa, ludoznawcy, badacza) pt.: Udostępnij Kolberga

W konkursie udział mogą wziąć wszyscy uczniowie gimnazjów i liceów z Powiatu Cieszyńskiego, którzy wykonają mema, filmik, grafikę na temat dziedzictwa Oskara Kolberga, ludowych badaczy Śląska Cieszyńskiego, stowarzyszeń i innych jednostek badających zwyczaje, obrzędy itp. naszego regionu. 

Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się drogą mailową.

Termin nadsyłania prac: 23.06.2014r.
Aby wziąć udział w konkursie należy spełnić wszystkie warunki wymienione w regulaminie konkursu. 

Pliki do pobrania znajdziesz na dole informacji.


 
REGULAMIN 

 

I. Cele konkursu 

1. Popularyzowanie wiedzy z zakresu ludoznawstwa i twórczości ludowej.
2. Zwiększenie wrażliwości młodzieży na problematyką etnografii i tożsamości lokalnej, szczególnie z uwzględnieniem dorobku Oskara Kolberga.
3. Włączenie młodzieży do refleksji nad dorobkiem ludoznawczym ich regionu oraz zainteresowanie etnografią.

 
II. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego, ul. Foksal 16, p.II, 00-372 Warszawa,  pod numerem  KRS 0000242083, zwane dalej Organizatorem.
2. Czas trwania konkursu obejmuje okres od 14.05.2014 r. do 23.06.2014 r. 
3. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Powiatu Cieszyńskiego.
4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone drogą mailową do 7 dni od upływu terminu nadsyłania prac.

III. Zasady uczestnictwa w konkursie 

1. Do konkursu zaproszeni są uczniowie ze wszystkich szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych (publicznych i niepublicznych) z Powiatu Cieszyńskiego. 
2. W konkursie zostaną ocenione prace konkursowe, nadesłane do dnia 23.06.2014 r., na adres  e-mail: [email protected] (załącznik / link do serwera), lub dostarczone osobiście. 
O zakwalifikowaniu pracy do konkursu decyduje data zgłoszenia (do 23.06.14) oraz zgoda pełnoprawnego opiekuna na uczestnictwo ucznia/uczennicy w konkursie (forma drukowana powinna być dostarczona najpóźniej do 23.06.14 do Świetlicy Krytyki Politycznej w Cieszynie, ul. Zamkowa 1, 43-400 Cieszyn). 
3. Pracę konkursową powinien zgłosić do konkursu autor pracy lub należycie
umocowany pełnomocnik autora pracy ( za poświadczeniem autora o zgłoszeniu).
4. Za pracę konkursową zostanie uznana praca, która spełnia poniższe kryteria: 
• dotyczy tematyki związanej z: Oskarem Kolbergiem, twórcami ludowymi, etnografami lub tożsamością lokalną Śląska Cieszyńskiego (np. odnosi się do działalności stowarzyszeń upowszechniającej dorobek ludoznawczy, słów gwarowych, ważnych postaci, miejsc, obrzędów, wyliczanek, gier, zwyczajów Śląska Cieszyńskiego etc.)
• jest w  formacie: .jpg, .pdf, .tiff, (72 dpi) (plik graficzny) .avi, .mov, .wav (plik multimedialny)
• do konkursu jedna osoba może zgłosić maksymalnie 4 prace
• dostarczenie dokumentów wymienionych w pkt. 5 regulaminu do siedziby organizatora w Cieszynie (do 23.06.2014) lub przesłanie ww. dokumentów drogą mailową (w postaci załącznika lub działającego linka do serwera).

5. Wraz z pracą konkursową na adres Organizatora ([email protected]) powinny zostać wysłane następujące dokumenty: 
•  wypełniony formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie Organizatora 
•  zgoda autora na przetwarzanie i publikację danych osobowych 
•  zgoda autora na publikacje pracy konkursowej na licencji CC BY-SA przez Organizatora 
•  oświadczenie autora o samodzielnym stworzeniu pracy 
•  zapis pracy w formie elektronicznej jako załącznik do zgłoszenia (format: .jpg, .pdf, .tiff, [72 dpi] [plik graficzny] .avi, .mov, .wav [plik multimedialny]) . W przypadku wybranych prac może być to link do filmu.
• zgoda prawnego opiekuna ucznia/uczennicy do udziału w konkursie ( w przypadku niepełnoletności uczestnika)

IV. Komisja oceniająca 

1.    Nadesłane terminowo prace, spełniające kryteria formalne, zostaną ocenione przez Komisję 
oceniającą powołaną przez Organizatorów, w składzie od 3 do 6  członków, do dnia 23.06.2014 r. 
2.    Komisja oceniająca jest powoływana przez Organizatora. 
3.    Prace konkursowe będą oceniane przez Komisję pod kątem zawartości merytorycznej, oryginalności, spójności oraz walorów estetycznych. 
4.    W wyniku oceny nadesłanych prac, Komisja wybiera laureatów konkursu. 
5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone drogą mailową do 7 dni od upływu terminu nadsyłania prac.

 V. Nagrody  

1. Organizator konkursu, przyznaje laureatom następujące nagrody pieniężne: 
• I miejsce – nagroda w wysokości 500 PLN 
• II miejsce – nagroda w wysokości 300 PLN
• III miejsce – nagroda w wysokości 200 PLN 
2. Organizator konkursu, może dodatkowo przyznać dla autora pracy konkursowej, na wniosek Komisji Oceniającej wyróżnienie.
3. Zwycięskie, wyróżnione  oraz wybrane zgłoszone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora www.krytykapolityczna.pl oraz na profilu Świetlicy Krytyki Politycznej w Cieszynie na facebooku: www.facebook.com/SwietlicaKPwCieszynie

VI. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie. W takim przypadku informacja o zmianach zostanie opublikowana w taki sam sposób, w jaki był ogłaszany pierwotny regulamin.
2. Zgodnie z art. 21, ust. 1, pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są wartości wygranych w konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu,  jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł.  
3. Przystępując do konkursu, uczestnik zobowiązuje się, iż w razie otrzymania nagrody, nieodpłatnie udzieli Organizatorowi zgody na opublikowanie swego wizerunku oraz danych osobowych: imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania, w środkach masowego przekazu wraz z informacją o konkursie i wygranej. 
4. Do odebrania nagrody uprawnieni są tylko i wyłącznie prawni przedstawiciele niepełnoletniego zwycięzcy w jego obecności.

  

KONTAKT:

Świetlica Krytyki Politycznej „Na Granicy”
ul. Zamkowa 1, 43-400 Cieszyn
tel.:  609 724 500, 
e-mail: [email protected]

 

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Agnieszka Muras
Agnieszka Muras
Szkoła Liderów
Agnieszka Muras jest działaczką społeczną i koordynatorką programu kształcenia liderów miejskich w Fundacji Szkoła Liderów. Pracowała w HEAL Polska, działając na rzecz poprawy jakości powietrza oraz w Krytyce Politycznej, tworząc Świetlicę „Na Granicy” w Cieszynie.
Zamknij