Miasto

Prof. Geoffrey Hodgson „Conceptualizing Capitalism”

Wykład w języku angielskim / The lecture will be held in English.

24 marca, wtorek, godz. 18.00
Instytut Studiów Zaawansowanych, ul. Foksal 16, II p., Warszawa

Pojmowanie kapitalizmu: jak źle użyte pojęcia nie pozwalają nam zrozumieć nowoczesnej gospodarki

Jakie to zmiany spowodowały bezprzykładną eksplozję produkcji, innowacji i ludzkiej długowieczności, jaka rozpoczęła się około XVIII wieku? Jeśli nazywamy tę nową epokę „kapitalizmem”, to co ją właściwie definiuje? Własność prywatna (chroniona przez system prawny) i rynki (jako zorganizowane formy wymiany)? A może upowszechnienie pracy najemnej? Profesor Hodgson szuka innej odpowiedzi, inspirowany ideą zapomnianego brytyjskiego ekonomisty Henry’ego Dunninga MacLeoda, który twierdził, że to odkrycie „długu jako towaru na sprzedaż” zadecyowało o początku kapitalistycznego rozwoju.

W swej książce Conceptualizing Capitalism gość Instytutu Studiów Zaawansowanych proponuje definicję kapitalizmu, która obejmuje zarówno własność prywatną, jak i upowszechnienie rynków i pracy najemnej, ale przede wszystkim – rozwinięte instytucje finansowe. Domyślne fizyczne metafory sił i rzeczy, jakich ekonomiści i nie tylko używali jako ram pojmowania i rozumienia kapitalizmu należy zastąpić – w podejściu Hodgsona, które nazywa „prawnym instytucjonalizmem” – pojęciem gospodarki jako ewoluującego systemu przetwarzania informacji, którego ośrodek stanowią instytucje i relacje prawne, jako główne źródło władzy w społeczeństwie nowoczesnym.

Wykład otwarty, odbywający się w ramach seminarium „Kultura i rozwój”. Dyskusję po wykładzie poprowadzi prof. Jerzy Hausner.

prof. Geoffrey Hodgson – Research Professor w zakresie Business Studies na University of Hertfordshire w Wielkiej Brytanii. Autor m.in. książek: Conceptualizing Capitalism (zwycięzca nagrody Schumpeter Prize w 2014), From Pleasure Machines to moral Communities (2013), Darwin’s Conjecture (with Thorbjoern Knudsen, 2010), The Evolution of Institutional Economics (2004) i How Economics Forgot History (2001). Opublikował ponad 130 artykułów w czołowych czasopismach naukowych z zakresu ekonomii i innych nauk społecznych. Redaktor naczelny Journal of Institutional Economics.

_____

Conceptualizing Capitalism: How the misuse of key concepts impedes our understanding of modern economies

What changes led to an unprecedented explosion in production, innovation, and human longevity, that started around 18th Century? If we call the new era ‘capitalism’, then what definition of capitalism does this imply? Private property (buttressed by a legal system) and markets (as organized forums of exchange)? Widespread employment contract? Professor Hodgson looks for a different answer, following the idea of an neglected British economist Henry Dunning MacLeod, who claimed, that 'Debt as a Saleable Commodity’ was the crucial discovery to start capitalist development.

In his book Conceptualizing Capitalism he proposes a definition of capitalism that includes private property, widespread markets, widespread employment contracts and most of all – developed financial institutions. The underlying physical metaphors of things and forces, that economists and others have used to frame their basic concepts and understandings of capitalism should be replaced – in his approach, that can be described as ‘legal institutionalism’ – by the notion of an economy as an evolving, information-processing system, where which legal institutions and relations are at the centre, as a major source of power in modern society.

prof. Geoffrey Hodgson – Research Professor in Business Studies at the University of Hertfordshire in the UK. His books includeConceptualizing Capitalism (winner of the 2014 Schumpeter Prize and to appear in 2015), From Pleasure Machines to moral Communities (2013), Darwin’s Conjecture (with Thorbjoern Knudsen, 2010), The Evolution of Institutional Economics (2004), and How Economics Forgot History (2001). He has published over 130 articles in prominent academic journals in economics and other social sciences. He is also the Editor in Chief of the Journal of Institutional Economics.

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Zamknij