Miasto

Konferencja naukowa „po kapitalizmie. od egoizmu do wspólnoty”

7-8 grudnia, piątek-sobota, Bunkier Sztuki, Pl. Szczepański 3, Kraków

po kapitalizmie to projekt realizowany od marca 2012 w krakowskim bunkrze sztuki. w ramach czterech ściśle związanych ze sobą modułów; miasto, teoria, sztuka i życie codzienne; zastanawiamy się nad możliwością stworzenia systemu gospodarczego alternatywnego względem obecnie istniejącego

7-8 grudnia (piątek/sobota) Bunkier Sztuki, Pl. Szczepański 3, Kraków

wyobraźmy sobie obszar, w obrębie którego do pewnej populacji dociera, że gromadzenie kapitału bez końca nie jest ani możliwe, ani pożądane, i w związku z tym wierzy ona, że inny świat nie tylko jest, ale musi być możliwy. w jaki sposób taka zbiorowość powinna wkroczyć na drogę ku innym rozwiązaniom? (…) oczywiście, że to utopijne! ale co z tego! na nic innego nas nie stać

david harvey, enigma kapitału i kryzysy kapitalizmu, oxford university press 2010, s. 229, 231

serdecznie zapraszamy na 

konferencję naukową

po kapitalizmie

od egoizmu do wspólnoty

termin

7-8 grudnia 2012 r. (piątek/sobota) 
miejsce

kraków – bunkier sztuki, uniwersytet ekonomiczny

opis konferencji

“po kapitalizmie” to projekt realizowany od marca 2012 w krakowskim bunkrze sztuki. w ramach czterech ściśle związanych ze sobą modułów – miasto, teoria, sztuka i życie codzienne – zastanawiamy się nad możliwością stworzenia systemu gospodarczego alternatywnego względem obecnie istniejącego. 

projekt wypływa z rozczarowania kapitalizmem jako systemem promującym obce nam wartości, marginalizacji środowisk niezależnych i sektora ngo w mieście, dostrzeżenia rosnącej roli prekariatu – nieposiadającego reprezentacji w debacie publicznej – a także z rozpoznania rosnącej roli miast i spontanicznie powstających wspólnot w zglobalizowanym świecie. 

przedsięwzięcie gromadzi przedstawicielki i przedstawicieli m.in. aktywizmu miejskiego, sztuki, ekologii, filozofii, architektury, socjologii, kulturoznawstwa i politologii, jak i wiele innych osób, których nie zadowala status quo, a postmodernistyczną ironię chętnie zastąpiłyby krytyczną utopią, rozumianą nie jako hegemoniczna wizja rzeczywistości, lecz jako narzędzie twórczej refleksji nad przyszłością. 

na zakończenie tegorocznej edycji projektu organizujemy konferencję naukową na tematy związane z jego poszczególnymi modułami. zapraszamy do zgłaszania wystąpień. oto przykładowe tematy:

kryzysy ekonomiczne a kapitalizm● relacja społeczeństwo obywatelskie – kapitalizm● pomysły na alternatywne systemy gospodarcze● przeszłość i przyszłość komunizmu● kultura popularna a kapitalizm; funkcjonowanie świata sztuki w późnym kapitalizmie – instytucje sztuki a kapitalizm, nowe formy istnienia i organizacji sztuki, sztuka a problemy społeczeństwa kapitalistycznego; marksizm a historia sztuki; działania kolektywne w sztuce; formy politycznego zaangażowania sztuki; aktywizm w sztuce● aktualność diagnoz klasyków myśli lewicowej● możliwy podmiot rewolucji: klasa robotnicza/prekariat/mieszkańcy miast/wielość/wspólnota● krytyczna analiza działań subwersywnych wobec systemu kapitalistycznego (kooperatywy spożywcze, spółdzielnie, banki czasu, miejskie ogrodnictwo, działania w przestrzeni wirtualnej (bitcoin, kickstarter…) itd.)● wpływ kapitalizmu na przestrzeń miejską, gentryfikacja/rewitalizacja● prawo do miasta i ruchy miejskie – potencjał, praktyka, problemy● idea i praktyka spółdzielczości● równość i solidarność społeczna a kapitalizm● design / idea DIY a kapitalizm● pieniądz, dług, praca i wyzysk w kapitalizmie
streszczenia wystąpień (200-400 słów; referat powinien trwać maksymalnie 20 minut) prosimy nadsyłać do 15 października 2012 r. w formularzu zgłoszenia (do ściągnięcia tutaj: https://dl.dropbox.com/u/4195436/zg%C5%82oszenie%20udzia%C5%82u%20w%20konferencji%20po%20kapitalizmie.doc) na adres: [email protected]

planowana jest publikacja pokonferencyjna w formie elektronicznej

harmonogram:

15.10 – termin nadsyłania abstraktów

16.10 – przesłanie abstraktów bez danych osobowych do recenzentów

do 22.10 – przesłanie informacji zwrotnej o zakwalifikowanych referatach 

do 5.11 wniesienie opłaty konferencyjnej (50 zł na pokrycie kosztów przerw kawowych) na konto bunkra sztuki

organizator nie zapewnia noclegów

komitet organizacyjny:

dr katarzyna guczalska (uniwersytet ekonomiczny w krakowie)dr krzysztof posłajko (nowe peryferie, uniwersytet jagielloński)michał pospiszyl (praktyka teoretyczna)aneta rostkowska (bunkier sztuki)dr paulina szkudlarekkrzysztof wołodźko (nowy obywatel)michał zabdyr-jamróz (doxotronica, uniwersytet jagielloński)cezary zięciak (krytyka polityczna)
dodatkowe informacje na temat projektu “po kapitalizmie”:

moduły projektu

1. moduł 'miasto’ to spotkania oparte na idei ‘prawa do miasta’ gromadzące zarówno aktywistów miejskich, jak i artystów zainteresowanych działaniami w przestrzeni publicznej. ich celem jest wsparcie krytycznej refleksji na temat przestrzeni krakowa (również w kontekście wpływu kapitalizmu na jej kształt, np. w postaci procesów gentryfikacji), jak również rodzących się miejskich inicjatyw.

„prawo do miasta to dużo więcej niż jednostkowa wolność w dostępie do zasobów miejskich: jest to prawo do przemiany nas samych poprzez przekształcanie miasta. jest to ponadto prawo bardziej zbiorowe niż jednostkowe, ponieważ transformacja ta nieuchronnie opiera się na sprawowaniu przez zbiorowość władzy nad przekształcaniem procesów urbanizacji. (…) wolność tworzenia i przetwarzania naszych miast oraz nas samych jest jednym z najcenniejszych, jakkolwiek również jednym z najczęściej lekceważonych, praw człowieka.” 

david harvey, prawo do miasta, new left review 53/2008

2. moduł 'teoria’ to 'kółko samokształceniowe’ gromadzące przedstawicieli różnych opcji politycznych i służące dalszemu rozwojowi projektu. w ramach kółka proponujemy lekturę najbardziej adekwatnych do współczesnych czasów tekstów, a także wystąpienia zaproszonych gości.

„potrzeba dyskusji i jej istotna funkcja rodzi się bowiem nie z pragnienia czy żądzy przeforsowania własnego stanowiska w jakiejkolwiek sprawie (choć prawdą jest, że wiele dyskusji z tego to powodu bywa wytaczanych), lecz z ograniczoności i ułomności sił twórczych, a w szczególności poznawczych, poszczególnego człowieka.”

roman ingarden, o dyskusji owocnej słów kilka, 1961

3. moduł 'sztuka’ to akcje artystyczne w przestrzeni bunkra sztuki , tworzone we współpracy m.in. ze zbiornikiem kultury (www.zbiornikkultury.blogspot.com)

4. moduł 'życie codzienne’ to szereg warsztatów i spotkań wspierających działania antykonsumpcyjne, względnie promujących świadomą konsumpcję. nasze zainteresowania ogniskują się tu wokół tematu “jak sobie radzić (prawie) bez pieniędzy”

pomysłodawczynie projektu: anna bargiel, cecylia malik, aneta rostkowska

kuratorka: aneta rostkowska ([email protected])

strona internetowa: www.pokapitalizmie.blogspot.com

projekt realizowany we współpracy z:

„doxotronica”

stowarzyszenie powstałe na początku 2010 roku (www.doxotronica.org). zrzesza młodych, zdolnych, ambitnych studentów i naukowców wywodzących się głównie z uniwersytetu jagiellońskiego. jego cele to tworzenie nowych pojęć i wprowadzenie nowatorskich rozwiązań w ramach społeczeństwa obywatelskiego. flagowym przedsięwzięciem doxotroniki są spotkania lewica czyta…/prawica czyta…, którym przyświeca idea dialogu pomiędzy różnymi stylami i aktorami dyskursu politycznego. wśród głównych projektów stowarzyszenia należy wymienić badanie i promocję mechanizmów demokracji bezpośredniej w obrębie wspólnoty lokalnej przy użyciu internetu oraz popularyzację zagadnień z dziedziny filozofii prawa. ważny element działalności doxotroniki stanowią śmiałe projekty artystyczne ze znaczącą komponentą intelektualną

„nowy obywatel”

niezależny, ogólnopolski kwartalnik o tematyce społecznej (www.nowyobywatel.pl), wydawany od roku 2011, stanowi bezpośrednią kontynuację czasopisma „obywatel” (2000-2010). propozycja ideowa pisma to synteza egalitaryzmu, samoorganizacji społecznej, radykalnych reform prospołecznych, patriotyzmu, szacunku dla dobra wspólnego i wartościowych elementów tradycji, rozsądnie pojętego romantyzmu, ale i żmudnej, nieefektownej „pracy organicznej”. zadaniem, jakie przed sobą stawia jest wypracowanie i propagowanie konkretnych, realnych propozycji przemian społecznych i ekonomicznych, przybliżających osiągnięcie tego ideału

„nowe peryferie”

niezależne pismo internetowe (www.nowe-peryferie.pl) które za swoją misję uznaje próbę zmiany świadomości społecznej, przeoranej latami komunistycznej, a później naiwnie liberalnej propagandy, nieodmiennie obciążonej przeświadczeniem o polskim zapóźnieniu i nieuchronności imitacji obcych wzorów. pismo analizuje wydarzenia w polsce i na świecie z krytycznej, postkolonialnej perspektywy, wykorzystując dorobek innych prądów myślowych, takich jak: „polski” socjalizm spod znaku pps-u, alterglobalizm, feminizm, niebolszewickie nurty marksizmu, katolicki personalizm, myśl giedroycia, mesjanizm, lewicujący liberalizm. w styczniu 2012 pismo wydało elektroniczny zbiór tekstów pt. czy polska to peryferie?

autorem logo projektu jest jakub woynarowski

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Zamknij