Miasto

Oswajanie odmienności. Współczesne dyskursy niepełnosprawności a problem wykluczenia

Czy boimy się niepełnosprawności?

W jaki sposób mówienie o niepełnosprawności może stać się przyczyną wykluczenia?

O tym, jak budujemy społeczne definicje granic norm i deficytu oraz o tym, jakie są największe konsekwencje dysfunkcyjności poraozmawiamy podczas drugiej odsłony wiosennego cyklu Damiana Muszyńskiego Kultura – edukacja – tożsamość w ramach Uniwersytetu Krytycznego.

Do rozmowy została zaproszona ekspertka Jolanta Rzeźnicka-Krupa (UG).

22 kwietnia (poniedziałek) o godz. 19.00 w Świetlicy Krytyki Politycznej w Trójmieście (ul. Nowe Ogrody 35, IIp.)

Podjęta w ramach spotkania próba identyfikacji współczesnych ujęć zjawiska niepełnosprawności i jej różnych modeli teoretycznych wraz z dekonstrukcją leżących u ich podstaw założeń i procesów „negocjowania różnicy”, pozwoli na wskazanie tkwiącego w nich potencjału wykluczania bądź społecznej inkluzji, a także wynikających zeń bardziej praktycznych konsekwencji.

Na spotkaniu wspólnie zastanowimy się nad różnymi sposobami „praktykowania niepełnosprawności” czyli z jednej strony różnych sposobów jej doświadczania, przeżywania i rozumienia przez podmioty, z drugiej natomiast procesów społecznego oswajania w postaci dostępnych kulturowo narracji i wynikających zeń działań związanych z tym zjawiskiem, polegających na konstruowaniu określonych mechanizmów radzenia sobie z problemami wynikającymi z dostrzeganej/ustanawianej różnicy kapitału biologicznego, intelektualnego, społecznego czy kulturowego jednostek. Owo oswajanie odmienności realizowane jest między innymi przez procesy edukacji, która zyskując status narzędzia w istotny sposób kształtującego przestrzeń społeczną sama nabiera wyrazistego politycznego wymiaru, tworząc relacje definiujące podmiot. Struktury społeczne i wytwarzane w nich znaczenia zarysowują mniej lub bardziej wyraziste granice, dzieląc światy i wyznaczając granice, które pozwalają identyfikować fragmenty przestrzeni przeznaczane dla różnego rodzaju odmienności. Kształt granic, ich płynność i możliwości modyfikowania miejsc zagospodarowujących różnicę wyznaczają zarazem główne aspekty polityki inkluzji, dążącej do włączania podmiotów w obszar wspólnoty, co może jednak oznaczać kształtowanie społecznej przestrzeni w istocie reprodukującej nierówności (za J. Rancier).

Jolanta Rzeźnicka-Krupa – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, pedagog specjalny, adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego. Jej główne zainteresowania koncentrują się wokół filozoficznych i społeczno-kulturowych podstaw rozumienia zjawiska niepełnosprawności, m.in. procesach konstruowania tożsamości jednostek, kwestiach nierówności edukacyjnych, marginalizacji i społecznego wykluczania osób postrzeganych jako niepełnosprawne.

Damian Muszyński – pedagog mediów, medioznawca, badacz, poeta, nauczyciel akademicki. Twórca i redaktor naczelny czasopisma „Studia Kulturowe” (lata 2008-2012), bloger w serwisie Na Temat. Członek zespołów badawczych, m.in. zespołu realizującego projekt „Dzieci sieci – kompetencje komunikacyjne najmłodszych” (grant MKiDN). Interesuje się problematyką uspołecznienia szkoły w kontekście rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych. Autor kilkunastu publikacji naukowych i popularnonaukowych. Najnowsza książka pt. „Tożsamość w sieci. Społeczno-edukacyjne aspekty zapośredniczenia doświadczenia” ukaże się w lipcu nakładem Wydawnictwa Difin. Twórca i prowadzący niniejszego cyklu.

Kolejne spotkania w semestrze wiosennym:

6 maja (poniedziałek) Edukacja – utrwalanie różnic czy ich przezwyciężanie. O dwuznacznej roli współczesnej szkoły Gościem spotkania będzie prof. Tomasz Szkudlarek.

Szczegółowy opis cyklu: Wykluczenie społeczne to wielokrotnie dyskutowana i wielowymiarowa kwestia. Pomysł, aby jeszcze raz przyjrzeć się problemowi marginalizacji wynika z obawy, że dotychczasowe wysiłki służące opisowi i zaradzeniu „wykluczania” służą logice jego powstawania. Dlatego warto opowiedzieć o tych obszarach i strategiach społecznego działania, których dwuznaczność roli stanowi o ich potencjale ekskluzywności i inkluzywności. Cykl spotkań seminaryjnych łączy zarówno kwestia dyskusji nad utrwalaniem przestrzeni dyskryminacyjnych jak i konstruowaniem pomysłów dotyczących włączania „różnic” do obiegu emancypacyjnego. Kluczowymi kategoriami dyskutowanymi w ramach cyklu będą: kultura, edukacja, wiedza-władza, samowiedza i tożsamość. Do dyskusji zaproszeni zostaną wybitni znawcy problematyki, ale także osoby bezpośrednio narażone na wykluczenie.

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Zamknij