Aktualności Instytutu Krytyki Politycznej

Kultura i solidarność

Czy istnieją przejawy kultury zdolne przełamać rozpad więzi zbiorowych w Europie, skierowane na wzmacnianie wzajemności, empatii i solidarności? Raport Doroty Ogrodzkiej i Igora Stokfiszewskiego z międzynarodowego projektu badawczego Culture for solidarity.

U zarania procesu integracji europejskiej kulturze przypisywano funkcje tożsamościowotwórcze i spajające. Oczekiwano, że kultura przyczyni się do zdefiniowania kształtu wspólnej Europy oraz nazwania wartości, będących jej fundamentem. Kultura jednak nie zdołała zapobiec procesom fragmentaryzacji i polaryzacji społecznej na kontynencie, których jesteśmy świadkami. A może zwrócono się ku nieskutecznym do omawianych celów praktykom artystycznym i kulturalnym? Czy istnieją przejawy kultury zdolne przełamać rozpad więzi zbiorowych w Europie, skierowane na wzmacnianie wzajemności, empatii i solidarności? Pytania te zlokalizowane zostały w centrum projektu Culture for Solidarity realizowanego przez Europejską Fundację Kultury, Krytykę Polityczną i hiszpańską organizację ZEMOS98. Jego pierwszym etapem były badania w działaniu, wykonane przez międzynarodową grupę artystów, artystek, badaczy i badaczek w dziewięciu ośrodkach w Europie – w miastach: Marsylia (Francja), Kiszyniów (Mołdawia), Warszawa (Polska), Zagrzeb (Chorwacja), Sewilla (Hiszpania) oraz we wsiach: Pęciszewo, Lisewo Malborskie, Cyganek i Grochowice (Polska) – pod opieką kuratorską Doroty Ogrodzkiej i Igora Stokfiszewskiego. Raport Kultura i solidarność przybliża przebieg procesu artystyczno-badawczego oraz prezentuje płynące zeń wnioski.

Autorka i autor raportu uznają za „niezbędne (…) ustanowienie nowego paradygmatu kulturowego, w centrum którego solidarność zostanie usytuowana jako kategoria organizująca zbiorową wyobraźnię i oddziałująca na podniesienie się jakości wspólnego życia. Paradygmat ten opierać się musi na »współ-tworzeniu, współ-odpowiedzialności, współ-zależności, współ-pracy i współ-czuciu«. Musi jednak również znaleźć odpowiednią formułę, zdolną zmierzyć się z wyzwaniami dotyczącymi kreowania otwartych wspólnot, potrafiących budować mosty pomiędzy mobilnymi jednostkami reprezentującymi różne języki, kultury i pochodzenie geograficzne”. W konsekwencji realizacji ośmiu przedsięwzięć artystyczno-badawczych Ogrodzka i Stokfiszewski konkludują m.in.: „[s]olidarność ma szansę zostać sprowokowana w ramach aktywności kulturalnej i artystycznej wówczas, gdy aktywność ta wydarza się w oparciu o różnicę społeczną – kulturową, religijną, klasową” oraz, że „[n]iezbędne jest przekierowanie myślenia z solidarności jako reakcji na kryzys innego podmiotu w kierunku solidarności jako budowania relacji z innym podmiotem. Aby stało się to możliwe, niezbędne jest również projektowanie ram organizacyjnych, materialnych infrastruktur i interfejsów, które stanowiłyby bazę do rozwijania społecznej solidarności”, gdyż kultura „ma (…) większe szanse wpłynąć na wyłanianie się i utrwalanie społecznych praktyk solidarnościowych, jeśli dostarczy materialnych fundamentów, narzędzi stanowiących rusztowanie, na którym wznieść się może solidarność jako relacja, nie zaś wyłącznie jako reakcja”. Ogrodzka i Stokfiszewski apelują również o „ponowne przemyślenie kategorii i praktyki performansu (…) jako gatunku artystycznego możliwego do przechwycenia z kultury awangardowej i zaadaptowania na rzecz popularnej kultury społecznej zorientowanej na kreowanie wspólnot”. Spośród innych gatunków ludycznych, mogących mieć pozytywne oddziaływanie na kształtowanie się postaw solidarnościowych zwracają uwagę na taniec, zbiorowe celebracje i praktyki okołokarnawałowe. Wreszcie, apelują „o reformę samej kultury”, o stworzenie ludziom kultury „warunków pozwalających (…) na skupienie się na pozytywnym wpływie społecznym, zamiast na codziennej walce o byt i trosce o przyszłość ze względu na niestabilne, prekarne warunki (…) pracy”.

Raport powstał w ramach projektu Culture for solidarity, realizowanego przez Europejska Fundacje Kultury, Krytykę Polityczną i organizację ZEMOS98, finansowanego ze środków programu Kreatywna Europa Komisji Europejskiej. Strona internetowa projektu: cultureforsolidarity.eu.

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Zamknij