prof. Andrzej Leder, dr Barbara Markowska

Filozoficzne znaczenie języka ekonomii III

Cel badawczy seminarium dotyczy możliwości uchwycenia podstawowych kategorii ekonomicznych w języku filozoficznym, przede wszystkim – choć nie tylko – wywodzącym się z różnych nurtów strukturalizmu i poststrukturalizmu. Najważniejsze terminy, wokół których przebiegało nasze myślenie w pierwszym roku trwania seminarium, to „wartość znaku”, „logika pieniądza jako znaczącego”, „fetyszyzm” i „zaufanie”. Dyskutowaliśmy również kwestię braku i pełni, znaczenie konstrukcji czasu i pragnienia dla funkcjonowania podmiotów w polu gry ekonomicznej.

W kolejnym roku kontynuowaliśmy analizę narracji wytwarzanych przez teorie ekonomiczne (klasyczne i współczesne). Czytaliśmy zarówno Adama Smitha, jak i Karola Marksa, Karla Polanyiego, oraz fragmenty Kapitalizmu i schizofrenii Deleuze’a/Guattariego. Interesowało nas przede wszystkim uchwycenie etycznego i politycznego sensu różnych zależności ujawnianych przez język „ekonomicznego” opisu świata. Okazało się, że jego polityczny sens polegał, jak dotąd, na obiektywizacji praw ekonomicznych i traktowania ekonomii jako odrębnej od pola społecznego czy politycznego.

W tym kontekście pojawiają się pytania o kształt współczesnego świata rządzonego przez globalny kapitalizm finansowy, świata w którym nie da się już „ukryć” dominującej roli ekonomii. W kolejnym roku seminarium zaczniemy od diagnozy maszyny kapitalistycznej, która przyspieszając wytwarza stan nazywany hiper-kapitalizmem tożsamy niejako z ostatnią falą globalizacji. Jest to formacjo socjoekonomiczna nastawiona całkowicie na zarządzanie przyszłością, stąd zajmować nas będzie kwestia czasu, długu, ekonomizacji przyszłości, (nie)przewidywalności i zmian warunków wytwarzania naszej podmiotowości.

Konfiguracja lektur na najbliższy semestr zostanie podana na pierwszym spotkaniu.

Informacje dla studentek i studentów:
Seminarium odbywa się co 2 tygodnie, w środy, w godzinach 16:30-19:00, począwszy od 10 października 2018.
Seminarium całoroczne.

Terminy spotkań w semestrze zimowym:
2018: 10.10, 24.10, 7.11, 21.11, 5.12, 19.12
2019:
9.01, 23.01

Terminy spotkań w semestrze letnim:
2019:
20.02, 6.03, 20.03, 3.04, 17.04, 8.05, 22.05, 5.06

Ze względu na dobór lektur uczestnicy i uczestniczki seminarium powinni znać język angielski na poziomie rozumienia tekstu naukowego.

Obowiązują zapisy według zasad ogłoszonych na www.instytut-studiow.pl.
Termin naboru mija 1 października 2018.
Liczba miejsc ograniczona.
Udział w seminarium jest bezpłatny.

Osoby, które brały udział w seminarium w poprzednim roku akademickim i chcą kontynuować naukę, proszone są o wypełnienie formularza i podanie w opisie informacji: kontynuacja.

PROF. ANDRZEJ LEDER – kieruje Zespołem Filozofii Kultury w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Główne zainteresowania i przedmiot badań:  filozofia kultury oraz filozoficznie rozumiana kategoria losu indywidualnego. Autor licznych publikacji, artykułów i rozpraw naukowych. Opublikował m.in.: Przemiana mitów, czyli życie w epoce schyłku. Zbiór esejów (OPEN 1997); Nieświadomość jako pustka (Wyd. IFiS PAN 2001); Nauka Freuda w epoce Sein und Zeit (Wyd. Fundacja Aletheia 2007); Prześniona rewolucja. Ćwiczenie z logiki historycznej (Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2014).

DR BARBARA MARKOWSKA – adiunkt w Katedrze Socjologii Collegium Civitas. Uczestniczyła w projektach związanych z kulturami lokalnymi i wielokulturowością. Zainteresowania badawcze: przemiany sfery publicznej i analiza dyskursu, relacja pomiędzy pamięcią zbiorową a tożsamością kulturową, polityczny i krytyczny wymiar teorii społecznej. Autorka m.in. To oni są wszystkiemu winni…: język wrogości w polskim dyskursie publicznym (współredakcja: 2012); Miejsce klasztoru w Wąchocku w lokalnej pamięci zbiorowej (współautorka: 2013).