dr Michał Polakowski

Współczesna polityka społeczna: koncepcje i uwarunkowania

W krajach Unii Europejskiej jak i na forach organizacji międzynarodowych toczy się dyskusja na temat reform polityki społecznej. Wielu uczestników tej dyskusji uważa, że w obliczu niekorzystnych zmian społecznych i gospodarczych reformy welfare statepowinny podążać w kierunku ograniczania zaangażowania publicznego w politykę społeczną. Polemizują z nimi zwolennicy posługiwania się instrumentami polityki społecznej w odpowiedzi na najważniejsze współczesne wyzwania: kryzys finansów publicznych, kryzys demograficzny, nierówności i dyskryminację w dostępie do praw ekonomicznych i socjalnych, czy choćby zmiany ról społecznych kobiet i mężczyzn.

Celem seminarium jest krytyczne omówienie najważniejszych koncepcji obecnych w międzynarodowej dyskusji naukowej o polityce społecznej. Podczas naszych spotkań będziemy dyskutować zarówno nad klasycznymi tekstami anglojęzycznymi o polityce społecznej/welfare state, jak i nad najnowszymi pracami wprowadzającymi do dyskursu naukowego innowacyjne koncepcje, perspektywy i podejścia metodologiczne.

Zagadnienia:
— Modele instytucjonalne polityki społecznej,
— Źródła rozwoju polityki społecznej w Europie zachodniej (część 1 – wprowadzenie),
— Źródła rozwoju polityki społecznej w Europie zachodniej (część 2 – partie polityczne),
— Źródła rozwoju polityki społecznej w Europie zachodniej (część 3 – rola pracodawców),
— Związki pomiędzy strukturalnymi zmianami społecznymi i gospodarczymi a reformami polityki społecznej,
— Zmiana roli państwa (część 1),
— Zmiana roli państwa (część 2),
— Pomiar i porównywanie polityki społecznej: świadczenia pieniężne kontra usługi,
— Welfare state a linie podziału: gender, klasa/pochodzenie społeczne, narodowość, pochodzenie etniczne, orientacja seksualna, wiek, przekonania,
— Paradygmat aktywizacji.

 

 

Informacje dla studentów:
Seminarium odbywa się co tydzień, w piątki, w godzinach 16.15–17.45, począwszy od
19 października 2012.

Terminy spotkań:
2012 – 19, 26 X; 9, 16, 23, 30 XI, 7, 14, 21 XII;
2013 – 11, 18, 25 I.

Ze względu na dobór lektur uczestnicy seminarium powinni znać język angielski 
na poziomie rozumienia tekstu naukowego.

Obowiązują zapisy według zasad ogłoszonych na www.instytut-studiow.pl.
Termin naboru mija 8 października 2012. Liczba miejsc ograniczona.
Udział w seminarium jest bezpłatny.

dr Michał POLAKOWSKI – współzałożyciel Fundacji ICRA, w której zajmuje się koordynacją działu Polityka Gospodarcza i Społeczna. W 2010 obronił doktorat na Uniwersytecie w Maastricht, poświęcony analizie porównawczej ewolucji i reform systemów emerytalnych w Polsce i na Węgrzech. Współpracuje z wieloma ośrodkami badawczymi w Europie, m.in. University of Southern Denmark i Duński Narodowy Instytut Badań Społecznych, European University Institute (Włochy), University of Bath (Wielka Brytania), Central European University (Budapeszt, Węgry). Autor publikacji na temat polityki rynku pracy, polityki rodzinnej, systemów emerytalnych oraz migracji. Uczestnik i koordynator krajowych i międzynarodowych projektów badawczych. Jego zainteresowania obejmują takie zagadnienia, jak związki pomiędzy rozwojem gospodarczym a polityką społeczną, historyczne i polityczne uwarunkowania rozwoju państwa opiekuńczego, analizę zmiany instytucjonalnej oraz innowacyjne metody badawcze w naukach społecznych.