dr Maciej SOSNOWSKI, Jacek SCHODOWSKI

Ćwiartowanie Hegla

Seminarium poświęcone będzie różnym lekturom – tak całościowym, jak i fragmentarycznym – heglowskiej Fenomenologii ducha. Zmierzenie się z tym fundamentalnym dziełem za pośrednictwem mniej lub bardziej klasycznych komentarzy wynika nie tylko z pełnej pokory i lęku postawy defensywnej, ale przede wszystkim jest wynikiem wzięcia pod uwagę dialektycznego charakteru samej Fenomenologii – tego, że jej treść, sens, istota, etc. nie są bezpośrednie, ale już u zarania zdecentrowane, zanegowane, zapośredniczone, czyli – poćwiartowane. Zgodnie z tym podejściem fakt, iż obecnie heglizm funkcjonuje jako własny fragment, jako jakaś figura czy nośna metafora, organizująca wywód innego filozofa, traktować trzeba jako finalny triumf założeń Fenomenologii ducha. Seminarium chce m.in. dać świadectwo temu stanowi rzeczy (oczywiście nie eliminuje to podejść o charakterze holistycznym).

Złożenie o istotowo nie-bezpośrednim charakterze Fenomenologii sprawia jednocześnie, że nie sposób wstępnie wyartykułować odpowiedź na pytanie „Dlaczego zajmować się tą książką?” oprócz banałów podkreślających jej konstytucyjny dla współczesności charakter. Jedyne co pozostaje, to po prostu zaprosić do wzięcia udziału w nieuprzedzonej lekturze.

Program zajęć wyznaczany byłby przez rytm narracji Fenomenologii ducha. Zadaniem prowadzących będzie taki dobór tekstów komentujących dzieło, aby rytm ten zachować, a jednocześnie pozwolić, aby sama treść „otwierana” była na przeróżne, nierzadko niemożliwe do uspójnienia, sposoby.

Wstępna propozycja bibliograficzna (poza Fenomenologią ducha):
T. W. Adorno, Hegel. Three Studies; – G. Agamben, Language and Death;
L. Althusser, W imię Marksa; – L. Althusser, O stosunku Marksa do Hegla; G. Bataille, Hegel, Death and Sacrifice;
A. Bielik, Na pustyni;
J. Butler, Subjects of Desire;
G. Deleuze, Różnica i powtórzenie;
J. Derrida, Glas;
M. Dolar, Frenologia ducha;
H.- G. Gadamer, Hegel dialectics;
J. Habermas, Filozoficzny dyskurs nowoczesności;
M. Heidegger,Heglowskie pojęcie doświadczenia;
M. Heidegger, Hegel’s Phenomenology of Spirit;
A. Honneth, Moral Development and Social Struggle;
J. Hyppolite, Structure and Genesis of Phenomenology of Spirit;
L. Irigaray, The eternal Irony of the Community;
S. Kierkegaard, Kończące nienaukowe postscriptum;
A. Kojeve, Wstęp do wykładów o Heglu;
M. Kwietniewska, Res. Studium transformacji pojęcia rzeczy od Hegla do dekonstrukcji filozoficznej;
J. Lacan, Seminarium VII;
K. Löwith, Od Hegla do Nietzschego;
G. Lukács,Młody Hegel; – P. Macherey, Hegel or Spinoza;
H. Marcuse, Rozum i rewolucja;
K. Marks, Rękopisy ekonomiczno-filozoficzne;
J.-L. Nancy, Hegel: The Restlessness of the Negative;
C. Taylor, Hegel; – M. J. Siemek, Hegel i filozofia;
J. Wahl, The Unhappy Consciousness;
S. Žižek, Less than Nothing;
S. Žižek,Tarrying with the Negative;
A. Župancic, The Odd One In;

Informacje dla studentów:
Seminarium odbywa się co dwa tygodnie, we wtorki, w godzinach 16.15–18.15,
począwszy od 26 lutego 2013.

Terminy spotkań w 2. semestrze:
26.02
12.03, 26.03
16.04, 30.04
14.05, 28.05

Ze względu na dobór lektur uczestnicy powinni znać język angielski
na poziomie rozumienia tekstu naukowego.

Obowiązują zapisy zgodnie z ogłoszonym regulaminem.
Termin naboru mija 7 lutego 2013. Liczba miejsc ograniczona.

dr Maciej SOSNOWSKI (1979) – filozof, adiunkt w Instytucie Filozofii PAN. Autor Pokochać dialektykę. O pojęciu miłości w filozofii spekulatywnej z nieustającym odniesieniem do Sørena Kierkegaard. Mąż i ojciec.

Jacek SCHODOWSKI (1983) – studiował filozofię i filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim. W latach 2009–2012 wygłosił cykl wykładów w galerii BWA Design we Wrocławiu poświęconych maszynistycznej interpretacji sztuki oraz filozofii kina Deleuze’a. Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską w Szkole Nauk Społecznych poświęconą myśli Jacquesa Lacana.