prof. Peter Moss: Demokracja: podstawowa wartość publicznej edukacji

Demokracja i placówki edukacyjne rzadko wymieniane w jednym zdaniu. Kiedy zaczyna się przygotowanie do życia w demokratycznym społeczeństwie? W przedszkolu? W żłobku? W szkole? Czy dopiero wtedy, gdy osiąga się wiek uprawniający do głosowania w wyborach?

Obecnie w edukacji pierwsze miejsce zajmuje praktyka techniczna – jakich środków, strategii, technik użyć, aby najskuteczniej osiągnąć ustalone wcześniej wyniki (normy rozwojowe, cele kształcenia, gotowość szkolną). ‘Co działa?’ jest najważniejszym pytaniem. Alternatywą może być podejście, w którym najważniejszymi praktykami edukacji są etyka i polityka; etyka ponieważ edukacja jest praktyką relacyjną; polityka ponieważ edukacja opiera się na odpowiedziach na (krytyczne) pytania polityczne. W takim ujęciu praktyka techniczna jest wtórna wobec etyki i polityki.

Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego oraz Instytut Studiów Zaawansowanych zapraszają na wykład prof. Petera Mossa, po którym odbędzie się dyskusja z udziałem prof. Anny Gizy (UW), dr Anny Kordasiewicz (UW) i dr Katarzyny Gawlicz (Dolnośląska Szkoła Wyższa).

Spotkanie w języku polskim i angielskim z tłumaczeniem symultanicznym.
Wstęp wolny po rejestracji: www.frd.org.pl/wyklad

______

prof. Peter Moss – profesor Uniwersytetu Londyńskiego (w Instytucie Edukacji), jego zainteresowania badawcze dotyczą instytucji edukacyjnych, kadry pedagogicznej, praktyk demokratycznych w tych instytucjach, problemu gender w pracy z małymi dziećmi oraz relacji między zatrudnieniem i opieką (urlopów rodzicielskich). Współautor książki dotyczącej radykalnej praktyki demokratycznej w edukacji Radical Education and the Common School: A Democratic Alternative (Routledge, 2010, z Michaelem Fieldingiem).

prof. Anna Giza – socjolożka, prorektorka ds. rozwoju i polityki finansowej Uniwersytetu Warszawskiego; autorka książek Rodzina a system społeczny. Reprodukcja a kooperacja w perspektywie interdyscyplinarnej (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2005), Przemiany więzi społecznych. Zarys teorii zmiany społecznej (Wydawnictwo Naukowe „Scholar, 2004, z: Mirosławą Marody), Strategie i system. Polacy w obliczu zmiany społecznej (Instytut Filozofii i Socjologii PAN 2000, z Mirosławą Marody i Andrzejem Rychardem).

dr Katarzyna Gawlicz – absolwentka filozofii (Uniwersytet Wrocławski) i gender studies (Uniwersytet Środkowoeuropejski, Budapeszt); na uniwersytecie w Roskilde (Dania) obroniła doktorat z zakresu nauk humanistycznych; zainteresowania badawcze: dzieciństwo (kategoria dzieciństwa, perspektywa dzieci, metodologia badań z dziećmi), wczesna edukacja, socjologia edukacji i płci, gender studies; redaktorka pisma „Recykling Idei”; przetłumaczyła na język polski opublikowaną ostatnio książkę Petera Mossa Poza dyskursem jakości w instytucjach wczesnej edukacji i opieki (Wydawnictwo Naukowe DSW, 2013, z Gunillą Dahlberg i Alanem Pencem).

dr Anna Kordasiewicz – socjolożka, współzałożycielka Fundacji Pole Dialogu. Realizuje się, prowadząc badania naukowe i wspierając procesy partycypacyjne. W ramach działań fundacyjnych zajmowała się m.in. budżetowaniem partycypacyjnym i koordynacją projektu „Młodzież ma wpływ. Model zwiększania udziału młodych ludzi w procesach podejmowania decyzji w szkole i społeczności lokalnej” (lider projektu Fundacja Civis Polonus, partner Goldsmiths College). Współredaktorka książki Edukacja obywatelska w działaniu, analizującej m.in. brytyjskie i polskie doświadczenia w zakresie edukacji obywatelskiej (2013, wraz z Przemysławem Sadurą).  Specjalizuje się w jakościowym podejściu do zjawisk społecznych, wierzy w socjologię służącą poznawaniu perspektywy uczestnika i odczytywaniu znaczeń. Współtłumaczyła podręcznik badań terenowychAnaliza układów społecznych. Przewodnik metodologiczny po badaniach jakościowych. Jej zainteresowania badawcze obejmują: innowacyjne praktyki partycypacyjne, współpracę samorządów lokalnych z organizacjami pozarządowymi, metodologię badań jakościowych (w tym analizę danych jakościowych wspomaganą komputerowo), migracje międzynarodowe oraz płatną pracę w gospodarstwach domowych, czego dotyczyła jej praca doktorska obroniona w Instytucie Socjologii UW. Obecnie adiunktka w Ośrodku Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego.

_____

Spotkanie zorganizowane we współpracy z Fundacją Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego


_________
Zapraszamy do wysłuchania nagrania audio ze spotkania.