Prof. James K. Galbraith: Changes in Income Distribution in the Global Economy: Ideology and Evidence

Pomimo ogromu nowych danych, wobec nieadekwatnych mierników i pojęciowych nieścisłości, które wynikają z różnych i wzajemnie niespójnych źródeł historycznych na temat dochodów i konsumpcji, analiza porównawcza nierówności ekonomicznych w różnych krajach i okresach jest bardzo trudna. Wysiłki zmierzające do stworzenia standardowych i porównywalnych mierników o wysokiej jakości z konieczności wiążą się z rezygnacją z uwzględniania specyfiki poszczególnych krajów i analizy historycznej. Nasza praca przyjmuje inną perspektywę. Korzystamy z danych administracji rządowej oraz z międzygrupowego parametru statystycznego Teila jako instrumentu szacowania poziomu i zmiany nierówności, dzięki czemu wyniki te są sprowadzone do jednej kategorii nierówności dochodów gospodarstw domowych brutto. Rezultatem tego badania jest zestaw danych obejmujący niemal 4 tysiące obserwacji ze 149 krajów od roku 1963 do 2008, co pozwala na ocenę transnarodowych trendów zmian nierówności i na jednoznaczne skojarzenie tych trendów z głównymi zmianami mechanizmów zarządzania w globalnej gospodarce. Istnienie takich trendów oznacza z kolei, że zmiany w strukturach podziału mają charakter „makroekonomiczny” i polityczny.

Dyskusję po wykładzie poprowadzi prof. Jerzy Osiatyński.

Spotkanie w języku angielskim. / The lecture will be held in English.


prof. James K. Galbraith
– ekonomista amerykański orientacji post-keynesowskiej, profesor na University of Texas w Austin a także pracownik naukowy nowojorskiego Levy Economics Institute. Zajmuje się problematyką globalnych nierówności i metodami ich pomiaru, kierując tzw. University of Texas Inequality Project prowadzonym w Lyndon B. Johnson School of Public Affairs. Opublikował kilkanaście książek naukowych, publicystycznych oraz podręczników, w tym The Economic Problem (2001, wspólnie z Robertem L. Heilbronerem), Created Unequal: The Crisis in American Pay (1998), The Predator State: How Conservatives Abandoned the Free Market and Why Liberals Should Too (2008), Inequality and Instability: A Study of the World Economy Just Before the Great Crisis (2012), The End of Normal: The Great Crisis and the Future of Growth (2014), redagował wybór tekstów swojego ojca Johna K. Galbraitha w ramach serii The Library of America.

_________

Changes in Income Distribution in the Global Economy: Ideology and Evidence

Despite a plethora of new data sets, the comparative analysis of economic inequality across countries and time has been hampered by sparse measures and conceptual inconsistencies, stemming from the diverse and uncoordinated origins of historical surveys of income and consumption. Valuable efforts to produce standard and comparable measures of high quality necessarily sacrifice both country coverage and historical depth. The present work takes a different approach, using administrative data and the between-groups component of Theil’s T-statistic as an instrument for estimating the level and change of inequality, standardized to a common concept of gross household income inequality. The result is a data set with nearly four thousand observations over 149 countries from 1963 to 2008, permitting the evaluation of transnational patterns in the evolution of inequality and the clear association of those patterns to major changes in global governance. The existence of such patterns, in turn, establishes the *macroeconomic* and policy-driven character of changes in the structures of distribution.

__________

Zapraszamy do obejrzenia zapisu wideo i galerii zdjęć oraz do wysłuchania nagrania audio ze spotkania.

Wykład zorganizowany przy wsparciu Fundacji im. Róży Luksemburg.