prof. Eckhard Hein: The macroeconomics of finance-dominated capitalism – a Kaleckian perspective

Makroekonomia kapitalizmu finansowego – perspektywa kaleckiańska

Z perspektywy makroekonomii można wyróżnić cztery obszary, na które kapitalizm finansowy wywiera istotny wpływ: podział dochodów, inwestycje w kapitał akcyjny, zadłużenie i konsumpcję gospodarstw domowych, wreszcie poziom eksportu i bilansu płatniczego. Zastosowanie rozwiniętych kaleckiańskich modeli podziału dochodu i wzrostu pozwoli na analizę tych czterech obszarów pod kątem efektów krótkoterminowych dla zagregowanego popytu, akumulacji kapitału i wzrostu oraz efektów średnio- i długoterminowych dla stabilności gospodarczej i finansowej. Wnioski ogólne wykładu dotyczyć będą polityki gospodarczej: jedyna droga trwałego wyjścia ze sprzeczności kapitalizmu finansowego wymaga strategii na rzecz wzrostu płac bądź umasowienia innych dochodów – na poziomie regionalnym i globalnym.

Dyskusję po wykładzie prof. Eckharda Heina poprowadzi prof. Jerzy Osiatyński.

prof. Eckhard Hein – niemiecki profesor ekonomii, reprezentant nurtu post-keynesowskiego, obecnie wykładowca Berlin School of Economics and Law i pracownik naukowy nowojorskiego Levy Economics Institute of Bard College, autor m. in. książek Distribution and Growth after Keynes: A Post-Keynesian Guide (2014) oraz The Macroeconomics of Finance-dominated Capitalism – and its Crisis(2012), publikuje m. in. na łamach „Cambridge Journal of Economics”.

________


The Macroeconomics of Finance-dominated Capitalism – A Kaleckian perspective

From a macroeconomic perspective four features of finance–dominated capitalism can be distinguished: first, the effect on income distribution, second, the effects on investment in capital stock, third, the effects on household debt and consumption, and fourth, the effects on net exports and current account balances. We extend and apply Kaleckian models of distribution and growth in order to examine these features focusing on short-run effects on aggregate demand, capital accumulation and growth, as well as on medium- to long-run effects on economic and financial stability. Finally, we draw some economic policy conclusions arguing that the only sustainable way out of the contradictions of finance-dominated capitalism is a wage- or mass income-led recovery strategy at regional and global levels.

______________

Zapraszamy do wysłuchania nagrania audio i do obejrzenia galerii zdjęć ze spotkania.

Polecamy także rozmowę Michała Sutowskiego z prof. Heinem: Przestańmy wyciskać świat pracy jak cytrynę.

______________

Cykl zorganizowany we współpracy z Fundacją im. Róży Luksemburg.

FRL