3. Konferencja Kultura i Rozwój!

Bardzo dziękujemy za zainteresowanie konferencją. Z przykrością informujemy, że ze względu na ograniczoną liczbę miejsc rejestracja została zamknięta.

_________________________

3. Konferencja Kultura i Rozwój
21 kwietnia, Warszawa

[for English scroll down]

W ostatnich latach relacja pomiędzy kulturą a rozwojem społecznym i gospodarczym podlegała intensywnym analizom. Oddalając się coraz bardziej od wpływowej perspektywy zaproponowanej przez Richarda Floridę, opartej o koncepcję klasy kreatywnej i przemysłów kultury, wielu autorów i autorek zaczęło proponować inne podejście, postrzegając kulturę jako jeden z kluczowych czynników budowania platformy rozwoju nakierowanego na wzmocnienie wielu różnych kapitałów, razem sprzyjających poprawie zbiorowego dobrostanu.

W 2012 roku prof. Jerzy Hausner sformułował założenia programu badawczego, który pozwolił na gruntowne przyjrzenie się inicjatywom kulturalnym podejmowanym przez instytucje i organizacje, a także grupy nieformalne, w których rozpoznano cechy prorozwojowe, objawiające się na rozmaite sposoby, jako stymulujące rozwój twórców i organizatorów działań, wzmacniające podmiotowość uczestników, wymagające reakcji lub zmiany otoczenia. W ten sposób zainicjowany został program seminariów, badań i konferencji „Kultura i rozwój”, u podstaw którego leży przekonanie, że współczesne pojmowanie kategorii rozwoju opiera się na uznaniu, że rozwój zachodzi wtedy, kiedy wraz z postępem gospodarczym następuje wzmocnienie społecznych fundamentów. Bez tego rozwój jest niepełny, przynosi krótkoterminowe korzyści, ale traci zdolność utrzymania zdrowego ekosystemu współczesnej cywilizacji, która nie obejdzie się bez relacji fundowanych na zdolności do współdziałania, postawach otwartych na zróżnicowanie poglądów i praktyk, wreszcie na zaufaniu i pragnieniu lepszego życia.

Co zatem może nas doprowadzić do realizacji tego pragnienia? Jak pracować w obszarze kultury, aby wzmacniać tak pojmowane przedsięwzięcia rozwojowe?

3. Konferencja Kultura i rozwój stanowi podsumowanie czteroletniego okresu badań i dyskusji seminaryjnych. Wiemy już, że warunkiem rozwoju jest umiejętne wykorzystanie kapitałów twardych (w tym kapitału finansowego) oraz miękkich (osadzonych w ludziach i w relacjach społecznych), że obszarem wytwarzania miękkich kapitałów jest kultura pojmowana jako zasób dziedzictwa wcześniejszych pokoleń oraz jako zbiór praktyk społecznych, służących symbolizowaniu rzeczywistości, samowyrażaniu się jednostek, komunikowaniu z innymi, współdziałaniu i współpracy. Wiemy także, że wartością jest twórcze przeobrażenie dziedzictwa kulturalnego, pozwalające na wyłanianie się nowych praktyk kulturowych.

Rezultaty i wnioski programu przedyskutowane zostaną w gronie czołowych badaczy i badaczek przedmiotu, praktyków kultury, jej organizatorów, twórców polityk publicznych i przedstawicieli ruchów społecznych.

W tym roku zdecydowaliśmy się na poszerzenie refleksji na temat potencjałów rozwojowych, przyglądając się Europie jako ponadnarodowej przestrzeni praktykowania kultury oraz wyrosłych z tych praktyk wspólnych wartości. Jest to istotne szczególnie obecnie, kiedy dostrzegamy zagrożenie zawężenia rejestru kulturowego w Polsce, ale również w innych krajach, w Europie Środkowowschodniej oraz w Europie Zachodniej. Obserwacja ta zaś, prowadzi do pytania o demokrację, jej jakości i przełożenie nie tylko na kulturę, ale także na rozwój społeczny i gospodarczy.

Konferencja skierowana jest do menadżerow kultury, pracowników instytucji kultury, organizacji i inicjatyw społecznych działających w przestrzeni kultury, animatorów, instruktorów, twórców, a także studentów kierunków związanych z animacją, kulturą i zarządzaniem w kulturze. Konferencja skierowana jest także do przedstawicieli struktur rządowych i samorządowych, którzy odpowiedzialni są za tworzenie strategii i programów kultury. Organizatorzy Konferencji są otwarci na różne perspektywy rozmowy o kulturze, dlatego też udział mogą zgłosić osoby niezwiązane zawodowo z kulturą, a zainteresowane tym zagadnieniem.

Panele będą prezentowane w języku polskim i angielskim z tłumaczeniem symultanicznym.

_________________

PROGRAM

21 kwietnia, piątek
miejsce: Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera, ul. Zamoyskiego 20

godz. 9.30–10.00 rejestracja uczestników

SESJA PORANNA

godz. 10.00–10.15 / Otwarcie konferencji

godz. 10.15–11.45 / Panel 1. Ekosystem kultury

Komplementarność czy spór? Jak kształtować ład organizacyjny kultury dla rozwoju i dobra wspólnego? Od indywidualnej wytwórczości, przez oddolne inicjatywy kulturalne i organizacje pozarządowe, po innowacyjne instytucje kultury.

Rozmawiają:
Emina Višnić (Dyrektorka Rijeka Europejska Stolica Kultury 2020, Chorwacja)
Vitalie Sprînceană (Stowarzyszenie Artystyczne Oberliht, Mołdawia)
Xenia Kalpaktsoglou (kuratorka, współtwórczyni Biennale w Atenach, Grecja)
Paweł Łysak (Dyrektor Teatru Powszechnego im. Zygmunta Hübnera w Warszawie)
Moderacja: Mikołaj Lewicki (Uniwersytet Warszawski)

godz. 11.45–12.00 przerwa kawowa

godz. 12.00–13.30 / Panel 2. Ekosystem polityk kulturalnych

Koordynować czy konkurować? Jak pobudzać kulturę, mając na uwadze odmienne reżymy prawne na poziomie miejskim, regionalnym, państwowym i kontynentalnym? W którym z nich leży klucz do prawdziwie rozwojowego potencjału kultury?

Rozmawiają:
Edwin Bendyk (tygodnik „Polityka”)
Ana Méndez de Andés (Urząd Miasta Madryt, Hiszpania),
Tomasz Thun-Janowski (Dyrektor Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy)
Alicja Borkowska (Fundacja Strefa WolnoSłowa)
Moderacja: Anna Świętochowska (Instytut Studiów Zaawansowanych w Warszawie)

godz. 13.30–14.30 przerwa obiadowa

SESJA POPOŁUDNIOWA

godz. 14.30–16.00 / Panel 3. Ekosystem wartości europejskich 

Kultura w Europie czy kultura europejska? W jaki sposób kształtować ład kulturalny w Europie, by przyczyniał się do procesów tożsamościowotwórczych i pozytywnie oddziaływał na demokrację

Rozmawiają:
Katherine Watson (Dyrektorka Europejskiej Fundacji Kultury, Holandia)
Jerzy Hausner (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Karin Lekberg (Dyrektorka centrum kultury Subtopia, Szwecja)
Philipp Dietachmair (Europejska Fundacja Kultury)
Moderacja: Igor Stokfiszewski (Instytut Studiów Zaawansowanych w Warszawie, Krytyka Polityczna)

WYDARZENIE TOWARZYSZĄCE

godz. 19.00 Spektakl teatralny
miejsce: Komuna Warszawa, Lubelska 30/32

Strefa WolnoSłowa
Narysowałam więcej niż tu widać
reż. Alicja Borkowska

Jak działa pamięć, co pamiętamy, o czym zapominamy? Jak ze skrawków pamięci i wspomnień odtworzyć znajome miejsca, ludzi, emocje? Impulsem do stworzenia spektaklu stały się wydarzenia ostatniego roku związane z przybywaniem do Europy uchodźców i z reakcjami naszego społeczeństwa na ten fenomen. Jak to się stało, że zapomnieliśmy, że sami byliśmy uchodźcami, musieliśmy uciekać przed wojną czy prześladowaniami?

Inspiracją do pracy wielopokoleniowej grupy Strefy WolnoSłowej, w której spotkali się uchodźcy, migranci i Polacy była książka Pamiętam, że… Georges’a Pereca, fragmentaryczna opowieść o Paryżu, przywołująca wspomnienia, drobne zdarzenia z życia codziennego, miejsca i historie, których nie znajdziemy w podręcznikach historii, ale które w istotny sposób tworzyły tkankę codzienności.
_______________________

Liczba miejsc ograniczona. Rejestracja zostanie zamknięta po wyczerpaniu miejsc.
 Udział we wszystkich wydarzeniach konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży uczestniczek i uczestników.

_______________________

Culture and Development – Third Conference
21 April, Warsaw

In recent years the relationship between culture and social and economic development has been subject to multiple analyses and studies. Moving away from the highly influential perspective proposed by Richard Florida, based on the concepts of creative class and culture industries, a number of authors began formulating new ideas about the role of culture in improving quality of life, how it translates into collective wellbeing.

In 2012 Prof Jerzy Hausner created guidelines for a research project that would look into cultural initiatives developed by institutions, organizations and informal groups that aim at stimulating development of individuals and organizations, fostering the sense of agency in the participants of their programmes, organizations that enter intense interaction with their social environment and fostering its change. On the basis of those guidelines, we launched a programme Culture and Development – a series of seminars, research projects and conferences grounded in the conviction that true development happens only when economic development strengthens the social foundations. Without the social impact, development is deficient, to the degree of handicap, brings only short-term benefits, while remaining unable to maintain a healthy ecosystem in the world of today. Modern civilisation urgently needs relations founded on cooperation, paradigms open to diverse views and practices, and last but not least, trust and drive for a better life for ourselves and others.

The authors identified and developed the following principles of the programme:

 Contemporary understanding of the category of development is grounded in equating economic and social development, with quality of life adopted as the main development criterion;

 A necessary condition to sustainable development is making good use of both hard (including financial capital) and soft capital (human and social relationships);

 Culture is the domain where soft capital can be generated, culture interpreted as the heritage of earlier generations and a collection of social practices that serve for symbolic manifestation of reality, individual expression, communicating with others, collaboration and cooperation;

 Creative transformation of cultural heritage and creating conditions for the emergence of cultural practices are necessary conditions for growth.

During the Culture and Development seminars hosted by the Institute for Advanced Study in 2012–2016, we analysed dozens of cultural projects, in regard to their capacity to impact socio-economic growth. Since 2013 the project was expanded by studies and conferences that explored various potentials of cultural practices (often grass-roots and informal initiatives), how they are organized and gain institutional status. Our goal was to formulate hypotheses about the relations between culture and socio-economic growth.

The purpose of the third Culture and Development Conference is to discuss the results of a four-year research project with leading researchers, cultural practitioners, organizers, creators of public policies and representatives of social movements.

This year’s conference shall embark on the topic of Europe as a timeless space for cultural practices as well as a collection of shared values that grew from the history of cultural practices.  This aspect is important particularly now, when we face the threat of constricting the cultural register in Poland as well as other European countries. This observation gives rise to questions about democracy, its quality and how it affects culture and social life at large.

The conference will be held in Polish and English with simultaneous translation.

PROGRAMME

21 April, Friday
Location: Zygmunt Hübner Powszechny Theatre, Zamoyskiego 20

9.30–10.00: Welcome and registration

MORNING SESSION
10.00–10.15: Opening ceremony

10.15–11.45: Panel 1. Ecosystem of Culture
Complementary or conflicting? How do we shape cultural governance towards development and common good? From individual creation, through grassroot cultural initiatives and non-governmental organizations, to innovative cultural institutions.

Panellists:
Emina Višnić (Director of Rijeka, European Capital of Culture 2020, Croatia)
Vitalie Sprînceană (Oberliht Young Artist Association, Moldova)
Xenia Kalpaktsoglou (Curator, Co-founder of Athens Biennale, Greece)
Paweł Łysak (Director of Zygmunt Hübner Powszechny Theatre in Warsaw)
Moderator: Mikołaj Lewicki (University of Warsaw)

11.45–12.00: Coffee break

12.00–13.30: Panel 2. Ecosystem of Cultural Policies
Coordinate or compete? How do we stimulate culture in diverse legal regimes on urban, regional, national and continental levels? Where is the key to the truly sustainable development potential of culture?

Panellists:
Edwin Bendyk (Polityka magazine)
Ana Méndez de Andés (Madrid City Office, Spain)
Tomasz Thun-Janowski (Director of Culture Office, City of Warsaw Office)
Alicja Borkowska (Strefa WolnoSłowa foundation)
Moderator: Anna Świętochowska (Institute for Advanced Study in Warsaw)

13.30–14.30: Lunch break

AFTERNOON SESSION

14.30–16.00: Panel 3. Ecosystem of European Values
Culture in Europe or European Culture? How do we shape culture in Europe to foster identity-forming processes and strengthen democracy?

Panellists:
Katherine Watson (Director of European Cultural Foundation, the Netherlands)
Jerzy Hausner (Cracow University of Economics)
Karin Lekberg (Director of Subtopia creative cluster, Sweden)
Philipp Dietachmair (European Cultural Foundation, the Netherlands)
Moderator: Igor Stokfiszewski (Institute for Advanced Study in Warsaw, Political Critique)

ACCOMPANYING EVENT

19.00: Theatre performance
Location: Komuna Warszawa, Lubelska 30/32

Strefa WolnoSłowa
I have drawn more than you can see here
Director: Alicja Borkowska

How does memory work, what do we remember, what do we forget? How to recreate familiar places, people, emotions from scraps of memories and recollections? The stimulus behind the creation of the show was last year’s events related to the arrival of refugees to Europe and to the reactions of our society to the events. How did it happen that we had forgotten that we ourselves were once refugees who had to flee from war or persecution?

The inspiration for the work of the multigenerational group from Strefa WolnoSłowa, joining refugees, migrants and Poles, was I remember, a book by Georges Perec, a collection of tales about Paris, recalling memories, small events of everyday life, places and stories that are absent from history books, but represent the very fabric of everyday life.

 

PROGRAM

21 kwietnia, piątek
miejsce: Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera, ul. Zamoyskiego 20

godz. 9.30–10.00 rejestracja uczestników

SESJA PORANNA

godz. 10.00–10.15 / Otwarcie konferencji

godz. 10.15–11.45 / Panel 1. Ekosystem kultury

Komplementarność czy spór? Jak kształtować ład organizacyjny kultury dla rozwoju i dobra wspólnego? Od indywidualnej wytwórczości, przez oddolne inicjatywy kulturalne i organizacje pozarządowe, po innowacyjne instytucje kultury.

Rozmawiają:
Emina Višnić (Dyrektorka Rijeka Europejska Stolica Kultury 2020, Chorwacja)
Vitalie Sprînceană (Stowarzyszenie Artystyczne Oberliht, Mołdawia)
Xenia Kalpaktsoglou (kuratorka, współtwórczyni Biennale w Atenach, Grecja)
Paweł Łysak (Dyrektor Teatru Powszechnego im. Zygmunta Hübnera w Warszawie)
Moderacja: Mikołaj Lewicki (Uniwersytet Warszawski)

godz. 11.45–12.00 przerwa kawowa

godz. 12.00–13.30 / Panel 2. Ekosystem polityk kulturalnych

Koordynować czy konkurować? Jak pobudzać kulturę, mając na uwadze odmienne reżymy prawne na poziomie miejskim, regionalnym, państwowym i kontynentalnym? W którym z nich leży klucz do prawdziwie rozwojowego potencjału kultury?

Rozmawiają:
Edwin Bendyk (tygodnik „Polityka”)
Ana Méndez de Andés (Urząd Miasta Madryt, Hiszpania),
Tomasz Thun-Janowski (Dyrektor Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy)
Alicja Borkowska (Fundacja Strefa WolnoSłowa)
Moderacja: Anna Świętochowska (Instytut Studiów Zaawansowanych w Warszawie)

godz. 13.30–14.30 przerwa obiadowa

SESJA POPOŁUDNIOWA

godz. 14.30–16.00 / Panel 3. Ekosystem wartości europejskich 

Kultura w Europie czy kultura europejska? W jaki sposób kształtować ład kulturalny w Europie, by przyczyniał się do procesów tożsamościowotwórczych i pozytywnie oddziaływał na demokrację

Rozmawiają:
Katherine Watson (Dyrektorka Europejskiej Fundacji Kultury, Holandia)
Jerzy Hausner (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Karin Lekberg (Dyrektorka centrum kultury Subtopia, Szwecja)
Philipp Dietachmair (Europejska Fundacja Kultury)
Moderacja: Igor Stokfiszewski (Instytut Studiów Zaawansowanych w Warszawie, Krytyka Polityczna)

WYDARZENIE TOWARZYSZĄCE

godz. 19.00 Spektakl teatralny
miejsce: Komuna Warszawa, Lubelska 30/32

Strefa WolnoSłowa
Narysowałam więcej niż tu widać
reż. Alicja Borkowska

Jak działa pamięć, co pamiętamy, o czym zapominamy? Jak ze skrawków pamięci i wspomnień odtworzyć znajome miejsca, ludzi, emocje? Impulsem do stworzenia spektaklu stały się wydarzenia ostatniego roku związane z przybywaniem do Europy uchodźców i z reakcjami naszego społeczeństwa na ten fenomen. Jak to się stało, że zapomnieliśmy, że sami byliśmy uchodźcami, musieliśmy uciekać przed wojną czy prześladowaniami?

Inspiracją do pracy wielopokoleniowej grupy Strefy WolnoSłowej, w której spotkali się uchodźcy, migranci i Polacy była książka Pamiętam, że… Georges’a Pereca, fragmentaryczna opowieść o Paryżu, przywołująca wspomnienia, drobne zdarzenia z życia codziennego, miejsca i historie, których nie znajdziemy w podręcznikach historii, ale które w istotny sposób tworzyły tkankę codzienności.
_______________________

Liczba miejsc ograniczona. Rejestracja zostanie zamknięta po wyczerpaniu miejsc.
 Udział we wszystkich wydarzeniach konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży uczestniczek i uczestników.

_______________________

Culture and Development – Third Conference
21 April, Warsaw

In recent years the relationship between culture and social and economic development has been subject to multiple analyses and studies. Moving away from the highly influential perspective proposed by Richard Florida, based on the concepts of creative class and culture industries, a number of authors began formulating new ideas about the role of culture in improving quality of life, how it translates into collective wellbeing.

In 2012 Prof Jerzy Hausner created guidelines for a research project that would look into cultural initiatives developed by institutions, organizations and informal groups that aim at stimulating development of individuals and organizations, fostering the sense of agency in the participants of their programmes, organizations that enter intense interaction with their social environment and fostering its change. On the basis of those guidelines, we launched a programme Culture and Development – a series of seminars, research projects and conferences grounded in the conviction that true development happens only when economic development strengthens the social foundations. Without the social impact, development is deficient, to the degree of handicap, brings only short-term benefits, while remaining unable to maintain a healthy ecosystem in the world of today. Modern civilisation urgently needs relations founded on cooperation, paradigms open to diverse views and practices, and last but not least, trust and drive for a better life for ourselves and others.

The authors identified and developed the following principles of the programme:

 Contemporary understanding of the category of development is grounded in equating economic and social development, with quality of life adopted as the main development criterion;

 A necessary condition to sustainable development is making good use of both hard (including financial capital) and soft capital (human and social relationships);

 Culture is the domain where soft capital can be generated, culture interpreted as the heritage of earlier generations and a collection of social practices that serve for symbolic manifestation of reality, individual expression, communicating with others, collaboration and cooperation;

 Creative transformation of cultural heritage and creating conditions for the emergence of cultural practices are necessary conditions for growth.

During the Culture and Development seminars hosted by the Institute for Advanced Study in 2012–2016, we analysed dozens of cultural projects, in regard to their capacity to impact socio-economic growth. Since 2013 the project was expanded by studies and conferences that explored various potentials of cultural practices (often grass-roots and informal initiatives), how they are organized and gain institutional status. Our goal was to formulate hypotheses about the relations between culture and socio-economic growth.

The purpose of the third Culture and Development Conference is to discuss the results of a four-year research project with leading researchers, cultural practitioners, organizers, creators of public policies and representatives of social movements.

This year’s conference shall embark on the topic of Europe as a timeless space for cultural practices as well as a collection of shared values that grew from the history of cultural practices.  This aspect is important particularly now, when we face the threat of constricting the cultural register in Poland as well as other European countries. This observation gives rise to questions about democracy, its quality and how it affects culture and social life at large.

The conference will be held in Polish and English with simultaneous translation.

PROGRAMME

21 April, Friday
Location: Zygmunt Hübner Powszechny Theatre, Zamoyskiego 20

9.30–10.00: Welcome and registration

MORNING SESSION
10.00–10.15: Opening ceremony

10.15–11.45: Panel 1. Ecosystem of Culture
Complementary or conflicting? How do we shape cultural governance towards development and common good? From individual creation, through grassroot cultural initiatives and non-governmental organizations, to innovative cultural institutions.

Panellists:
Emina Višnić (Director of Rijeka, European Capital of Culture 2020, Croatia)
Vitalie Sprînceană (Oberliht Young Artist Association, Moldova)
Xenia Kalpaktsoglou (Curator, Co-founder of Athens Biennale, Greece)
Paweł Łysak (Director of Zygmunt Hübner Powszechny Theatre in Warsaw)
Moderator: Mikołaj Lewicki (University of Warsaw)

11.45–12.00: Coffee break

12.00–13.30: Panel 2. Ecosystem of Cultural Policies
Coordinate or compete? How do we stimulate culture in diverse legal regimes on urban, regional, national and continental levels? Where is the key to the truly sustainable development potential of culture?

Panellists:
Edwin Bendyk (Polityka magazine)
Ana Méndez de Andés (Madrid City Office, Spain)
Tomasz Thun-Janowski (Director of Culture Office, City of Warsaw Office)
Alicja Borkowska (Strefa WolnoSłowa foundation)
Moderator: Anna Świętochowska (Institute for Advanced Study in Warsaw)

13.30–14.30: Lunch break

AFTERNOON SESSION

14.30–16.00: Panel 3. Ecosystem of European Values
Culture in Europe or European Culture? How do we shape culture in Europe to foster identity-forming processes and strengthen democracy?

Panellists:
Katherine Watson (Director of European Cultural Foundation, the Netherlands)
Jerzy Hausner (Cracow University of Economics)
Karin Lekberg (Director of Subtopia creative cluster, Sweden)
Philipp Dietachmair (European Cultural Foundation, the Netherlands)
Moderator: Igor Stokfiszewski (Institute for Advanced Study in Warsaw, Political Critique)

ACCOMPANYING EVENT

19.00: Theatre performance
Location: Komuna Warszawa, Lubelska 30/32

Strefa WolnoSłowa
I have drawn more than you can see here
Director: Alicja Borkowska

How does memory work, what do we remember, what do we forget? How to recreate familiar places, people, emotions from scraps of memories and recollections? The stimulus behind the creation of the show was last year’s events related to the arrival of refugees to Europe and to the reactions of our society to the events. How did it happen that we had forgotten that we ourselves were once refugees who had to flee from war or persecution?

The inspiration for the work of the multigenerational group from Strefa WolnoSłowa, joining refugees, migrants and Poles, was I remember, a book by Georges Perec, a collection of tales about Paris, recalling memories, small events of everyday life, places and stories that are absent from history books, but represent the very fabric of everyday life.