2. Konferencja „Kultura i rozwój”

Program Kultura i rozwój stawia sobie zadanie stworzenia mapy nowych praktyk kulturowych oraz scharakteryzowanie ich pod kątem oddziaływania pro-rozwojowego. Na program składają się analizy realizowane pod opieką prof. Jerzego Hausnera przez zespół jego seminarzystów, doktorantów i współpracowników w Instytucie Studiów Zaawansowanych w Warszawie, jak również wyniki programu badawczo-konwersatoryjnego Fraktale, prowadzonego przez Edwina Bendyka we współpracy z Fundacją Nowej Kultury Bęc Zmiana w Narodowym Centrum Kultury. Podczas 2. Konferencji „Kultura i rozwój” zaprezentujemy wyniki tych badań. Uczestnicy Konferencji odpowiedzą na pytanie: w jaki sposób nowe praktyki kulturowe zorientowane na upodmiotowienie, wspólnotowość, partycypację i społeczną podtrzymywalność przyczyniają się do podniesienia jakości życia obywateli.

prof. Jerzego Hausnera: Kultura jako ścieżka wyjścia z kryzysu

Świat jest przytłoczony kryzysem. Nie jest to kryzys koniunkturalny, kryzys w systemie globalnej gospodarki kapitalistycznej, lecz kryzys strukturalny, kryzys samego systemu. Nadmierna komercjalizacja życia społecznego, komodyfikacja i konsumpcja napędzana kredytem, waloryzacja rynkowa, polegająca na utowarowieniu dóbr i usług to tylko niektóre z jego przyczyn. Skutki kryzysu wzmacnia szczególna cecha współczesnych demokratycznych systemów politycznych – wyborcy mogą wybierać rządzących, lecz nie mogą wybierać polityki, nie mając zarazem innych skutecznych narzędzi dokonania znaczącej korekty jej złego prowadzenia. Trwanie i rozlewanie się kryzysu dotychczasowej formy globalnego kapitalizmu rynkowego grozi wybuchem rewolucji antyliberalnej i antyrynkowej oraz nawrotem narodowych lub międzynarodowych form rządów totalitarnych. Przełamanie systemowego kryzysu staje się bardzo pilne.