Miasto

Książka w Stoczni

Książka w Stoczni, to spotkanie nad lekturą w Ogrodzie powstałym przy Instytucie Sztuki Wyspa. Pierwsze czytanie w sobotę, 27 czerwca o 12.00.

Książka w Stoczni jest jednym z wydarzeń projektu Otwarty Ogród prowadzonego przed Instytutem Sztuki Wyspa, ul. Jaracza i Robotnicza.

W najbliższą sobotę, 27 czerwca o godz. 12.00 czytane będą fragmenty ksiażki “Zjadanie zwierząt” J.S. Foer’a. Moderatorką spotkania będzie Elżbieta Rutkowska z trójmiejskiej Krytyki Politycznej.

Kolejne spotkania “Książka w Stoczni” odbędą się 25 lipca, 15 sierpnia i 5 września.

Cykl spotkań jest cześcią działań “Otwarty Ogród“:

Dwie młode architektki/urbanistki z kolek­tywu Len­dla­bor stwo­rzyły meto­do­lo­gię spo­łecz­nie kon­sul­to­wa­nych i opar­tych na sta­ran­nych bada­niach sytu­acji lokal­nej nisko­bu­dże­to­wych zmian wpro­wa­dza­ją­cych życie w obszary zde­gra­do­wane. Pod­jęty w 2014 roku pro­jekt pozwo­lił wyod­ręb­nić lokal­nych lide­rów i cie­szył się zna­czą­cym powo­dze­niem wśród spo­łecz­no­ści lokal­nej. Zgod­nie z pier­wot­nymi zało­że­niami pro­jekt jest kon­ty­nu­owany. Przy­go­to­wany w zeszłym roku tym­cza­sowy ogród zosta­nie roz­bu­do­wany i wzbo­ga­cony o nowe rośliny, pie­lę­gno­wane przez miesz­kań­ców kwar­tału ulic sąsia­du­ją­cego ze stocz­nią oraz inne zain­te­re­so­wane osoby, do któ­rych też będą nale­żały zbiory. Pro­jekt wypro­wa­dza z domów miesz­kań­ców, któ­rzy nie mają wspól­nej prze­strzeni prze­by­wa­nia, akty­wi­zuje do zespo­ło­wego dba­nia o este­tykę oto­cze­nia, mani­fe­stuje spo­łeczny wymiar sztuki w nie­sprzy­ja­ją­cym i pod­le­ga­ją­cym nie­ja­snej i nie­wy­star­cza­jąco komu­ni­ko­wa­nej trans­for­ma­cji oto­cze­niu, mani­fe­stuje zre­wi­ta­li­zo­waną ulicę Jara­cza jako wynik wspól­nego dzia­ła­nia w ubie­głym roku.

Kordynatorami wydarzenia “Książka w Stoczni” są Kaja Dłu­gosz, Kamila Pio­trow­ska, Michał Pod­gór­czyk, Bar­bara Tusk we współpracy ze Świetlicą Krytyki Politycznej w Trójmieście.

Spotkanie wspisuje się również w projekt Stacje Pogody współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Kultura.

    

Komentarze

System komentarzy niedostępny w trybie prywatnym przeglądarki.