Konferencja “Nowy autorytaryzm – diagnoza i wnioski polityczne”

[for English scroll down]

NOWY AUTORYTARYZM – DIAGNOZA I WNIOSKI POLITYCZNE

29 listopada, Warszawa

Pod koniec 2017 roku opublikowaliśmy raport (przygotowany we współpracy z Fundacją im. Friedricha Eberta) pt. “Dobra zmiana w Miastku” oparty na badaniach społecznych prowadzonych przez zespół prof. Macieja Gduli w małym mazowieckim miasteczku. Publikacja wzbudziła debatę na temat źródeł poparcia dla rządzącego Prawa i Sprawiedliwości i innych prawicowych partii w miejscu będącym żyzną glebą dla populistycznego konserwatyzmu. Padło wiele pytań dotyczących wiarygodności diagnozy oraz jej potencjału wyjaśniającego, pozwalającego zrozumieć rodzaj ustroju politycznego w Polsce i jego związek z powodami kryjącymi się za wyborami politycznymi.

Organizując konferencję zamierzamy pogłębić debatę wokół raportu i zainspirowanej badaniami książki Macieja Gduli “Nowy autorytaryzm“. Zastanowimy się, na ile trafne są diagnozy próbujące wyjaśnić głosowanie na PiS przyczynami ekonomicznymi. Zastanowimy się również nad innymi możliwymi przyczynami wspierania partii rządzącej, w tym nad nowymi sposobami uczestnictwa politycznego i tożsamości zbiorowej oferowanymi przez Prawo i Sprawiedliwość jej wyborcom. Zagłębimy się także w dynamikę procesów politycznych (szczególnie w zakresie protestów obywatelskich), które miały miejsce w Polsce na przestrzeni ostatnich dwóch lat.

Jednym z celów konferencji wymagającym podkreślenia jest mapowanie konsekwencji różnych diagnoz na rzecz politycznych przeciw-narracji, które odwoływałyby się do potrzeb i aspiracji pojawiających się w ostatnich latach w polskim społeczeństwie. Chcielibyśmy też odpowiedzieć na pytanie, jaki rodzaj popularnej mobilizacji może zapewnić postępową odpowiedź na “nowoautorytarną” politykę w Polsce.

Zapewniamy polsko-niemieckie tłumaczenie symultaniczne. 

_______________________

NEW AUTHORITARIANISM – DIAGNOSIS AND POLITICAL CONCLUSIONS

November 29, Warsaw

At the end of 2017 we published a report (prepared in cooperation with Friedrich Ebert Stiftung) called “The Good Change in Middletown” based on social research conducted by Prof. Maciej Gdula’s team in a small Masovian town. The publication stirred a debate about the basis of support for ruling Law and Justice, as well as another right-wing parties in a location, which is – in a popular, although incorrect notion – a typical bedrock for populist conservatism. A lot of questions were raised, concerning plausibility of the diagnosis as well its explanatory potential to understand the kind of political regime in Poland and its relation with its voting base.

By organizing the conference we intend to deepen the debate around the report and the book ‘New Authoritarianism’, that was inspired by Gdula’s research. We will consider how accurate are the diagnoses that aim to explain voting for PiS by economic reasons. We will also reflect upon other possible reasons for supporting the ruling party, including new modes of political participation and collective identity offered by Law and Justice to its voters. We will also look deeper into dynamics of the political processes (especially in terms of grass-root civic protest) that have been taking place in Poland in last two years.

One of the goals of the conference that needs to be highlighted is to map consequences of various diagnoses for political counter-narratives, which would appeal to the needs and aspirations, that emerged in recent years among Polish society. Last but not least, we’d like to answer question, what kind of popular mobilization can provide a progressive answer to the ‘new authoritarian’ policies in Poland.

We provide simultaneous Polish-German interpretation.

Koncepcja i prowadzenie konferencji:
The concept of the conference and facilitation:
prof. Maciej Gdula (Instytut Socjologii UW)

Gość specjalny:
Special guest:
prof. Wolfgang Schroeder (Universität Kassel)

Wśród zaproszonych gości m.in.:
Invited guests include:
prof. Rafał Matyja, prof. Krystyna Skarżyńska, prof. Jacek Wasilewski, dr Maria Theiss, dr Elżbieta Korolczuk, Anna Mierzyńska

Wydarzenie realizowane przy wsparciu finansowym Fundacji im. Friedricha Eberta. / 
Event organized thanks to financial support of the Friedrich Ebert Stiftung.

MIEJSCE:

Dom Innowacji Społecznych „Marzyciele i Rzemieślnicy” / Warszawa, ul. Bracka 25

PROGRAM:

Start, 9.45-10.00
Powitalna kawa, rejestracja uczestników

Otwarcie, 10.00 
dr Ernst Hillebrand, prof. Maciej Gdula

Sesja poranna, 10.00-12.00
Granice diagnozy
Moderacja: Michał Sutowski

 • 10.15-10.45 Gdzie jest Polska? Różnice regionalne a wnioski z badania w Miastkuprof. Rafał Matyja
 • 10.45-11.15 Więcej, równiej, lepiej: ekonomia polityczna aspiracji Polaków
  dr Maria Theiss
 • 11.15-11.45 Kobiety w Polsce „nowego autorytaryzmu”: aspiracje i opór
  dr Elżbieta Korolczuk
 • 11.45-12.00 Q&A

Przerwa lunchowa, 12.00-12.45

Sesja popołudniowa, 12.45-14.30
Społeczne emocje – dramat polityczny
Moderacja: Michał Sutowski

 • 12.45-13.15 Psychologia poparcia „dobrej zmiany”prof. Krystyna Skarżyńska
 • 13.15-13.45 Dramat polityczny w teatrze KaczyńskiegoAnna Mierzyńska
 • 13.45-14.15 Wyjść poza „opozycję totalną”prof. Jacek Wasilewski
 • 14.15-14.30 Q&A

Krótka przerwa, 14.30-14.45

Debata finałowa, 14.45-16.00
Sprawiedliwość czy tożsamość? Jak powstrzymać autorytarną falę?
prof. Maciej Gdula vs. prof. Wolfgang Schroeder
Moderacja: Kaja Puto


Liczba miejsc ograniczona. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Rekrutacja

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego, ul. Jasna 10, lokal 3, 00-013 Warszawa.

Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu przeprowadzenia konferencji (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci zapewnienia prawidłowego przebiegu organizowanych przez nas przedsięwzięć).

Twoje dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do organizacji konferencji, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby wziąć udział w wydarzeniu.

Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.